Hoppa till innehåll

EU måste fortsätta stå upp för Ukrainas frihet

  • av

UNT Debatt publicerad den 17 september 2022

Den allra mest avgörande uppgiften för Europeiska Unionen under de kommande åren, och i
allra högsta grad under det svenska ordförandeskapet våren 2023 är att visa ledarskap och
uthållighet i stödet till Ukrainas frihet och rätt. Det handlar om att Europa måste möta det hot
som Putin redan i december förra året riktade mot oss alla och som nu genomförs genom att
energimarknaderna har blivit en del av krigszonen.


Putins förhoppning är att bryta gemenskap och uthållighet och Sveriges roll måste vara visa
på hur medlemsländerna var för sig möter de hot som riktas mot oss och tillsammans hjälps åt
att avvärja hoten. Det är avgörande att Ryssland förlorar kriget i Ukraina och tvingas lämna
landet. Det är en svensk angelägenhet och det är en europeisk uppgift. Ska Sverige kunna
utöva ledarskap som ordförandeland måste vi redan nu visa ledarskap.


Vi måste se till att Ukraina får det ekonomiska och militära stöd som krävs för att dagens
militära framgångar kan förstärkas och slå sönder den ryska krigsmaktens förutsättningar att
genomföra krig och terror på ukrainskt territorium. Sverige måste lämna tveksamheten bakom
sig vad gäller militärt stöd och vad gäller ekonomiskt stöd.


Det innebär att vi måste sätta exempel och bidra med den försvarsmateriel som vi inte själva
omedelbart behöver. Ett uppenbart sådant exempel är artillerisystemet Archer. Andra exempel
handlar om ammunition, stridsfordon och eldledningssystem liksom om ökad produktion av
dessa.


Det innebär också att vi måste ge ett starkare ekonomiskt stöd. Sverige bör under
ordförandeskapet skapa finansiella förutsättningar för ett stöd till Ukraina så länge kriget
pågår och till uppbyggnaden därefter. Även annat stöd som bidrar till Ukrainas
försvarsförmåga som järnvägsvagnar, lastbilar, medicinsk utrustning med mycket mera måste
genomföras. Det innebär att vi bör säkra ökad produktion både i Sverige och i övriga EU-
länder av allt detta.


Under ordförandeskapet måste vi aktivt agera för att marknadslösningar som innebär säker
tillförsel av el och energi kan ske genom samarbete över gränserna. Prismekanismerna får inte
snedvridas av politiska regleringar och monopol som driver upp priserna. Sverige måste gå i
täten för investeringar i nya energisystem och för ökad produktion av elkraft för att visa att vi
har en långsiktig uthållighet som kan stärka alla EU-länder. Inför den långvariga utmaning
som Putin-regimen utsätter Europa för är det viktigt att visa att vi kommer att göra rysk energi
överflödig.


Vi måste se till att europeiska konsumenter och företag kan överleva, uthärda och utvecklas i
den ekonomiska situation som kriget i Ukraina och den ryska krigföringen mot Europa
skapar. Det är inte genom att minska utrymmet för marknader utan genom att öppna upp för
mer konkurrens över gränserna vad gäller energi och el. Den frikoppling av priserna för el
från naturgasen som EU-kommissionen nu vill göra måste få en marknadsmässig utformning
som ger uthållighet. En fungerande europeisk energimarknad är avgörande för den europeiska
klimatpolitiken liksom för möjligheterna att utveckla europeisk ekonomi och konkurrenskraft
globalt.


I det perspektivet måste Sverige driva på för digitalisering i samverkan med USA. Det
svenska ordförandeskapet måste ta stegen bort från tankarna om en europeisk autonomi till
målet om europeisk kapacitet som gör Europa till en naturlig partner i strategiska allianser för
globalt samarbete och säkerhet.

Vill Sverige under det svenska ordförandeskapet utöva ledarskap måste vi börja att redan nu
visa ledarskap i den uppgift som kommer att vara dominerande våren 2023.


Gunnar Hökmark
Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld samt tidigare
Europaparlamentariker