Hoppa till innehåll

Ett Gott Nytt År! Vi måste våga se och bekämpa mörkret för att ljuset ska vinna

Det är bara genom att vilja se och våga möta mörkret i vårt tid som ljuset kan bli en möjlighet. Det räcker inte att gripa efter de strimmor av ljus som vi ser utan vi måste förstå och agera utifrån vad som krävs för att mörkrets krafter i vår värld inte ska växa sig starkare. 

Ljuset vinner vi genom att tillräckligt många med tillräcklig kraft ställer sig mot mörkret i form av de krig som kan sprida sig, mot antisemitismen liksom hatet och de hot som våra samhällen möter. Framtidstron bygger vi inte genom att blicka bort utan genom att möta mörkret med den beslutsamhet och de ideal det kräver. 

Det gäller Rysslands krig och terror i Ukraina samt hot mot övriga Europa, extremismens hat mot Israel som lett till en massaker av judar och ett krig mellan Israel och Hamas, Kinas ständiga hot mot Taiwan och sin omvärld samt attackerna mot sjöfarten i Röda havet. Det är en värld som innehåller många risker mot det värre. Och det gäller även när vi blickar mot vårt eget samhälle. 

Sverige skulle idag kunna vara ett harmoniskt, dynamiskt och framåtblickande samhälle men åratal av försök att idyllisera verkligheten har lett till en avveckling av kärnkraften som skadar oss, en försummad skola, brister i grundläggande underhåll av statliga fastigheter och infrastruktur och ett reformstopp som dragit ner tillväxt och upp arbetslösheten. 

För vårt samhälle är segregationen, ett utanförskapet och kriminaliteten särskilt allvarliga eftersom de skapar klyftor och hot mot vår samhällsstabilitet som sådan. De kategoriserar människor till grupper och skapar motsättningar som inte borde finnas. Oviljan att se och tala om framförallt de problem som följer av segregation och kriminalitet motverkar våra möjligheter att göra det som krävs för att vi ska få en ljusare bild av morgondagen. 

Utanförskapets problem följer inte av de många individer som har kommit till vårt land utan av en slapp migrationspolitik, en eftergiven kriminalpolitik, feghet inför hedersförtryck och gängkriminalitet, en arbetsmarknad som är svår att komma in på och en skola som inte har förmått ge elever från de mest utsatta områdena av vårt samhälle den utbildning de behövde.  

Därför hjälper det inte med att nu påpeka att sysselsättningsnivån bland invandrade stiger, det är absolut viktigt att se ljuspunkter men det hjälper inte att blicka bort från problemen och den likväl låga sysselsättningen bland invandrade ,men framförallt gör det inte problemen mindre med en kriminalitet som gör stadsdelar osäkra, motverkar företagande och gör vårt samhälle sårbart. 

För att skapa den framtidstro som krävs måste vi ta itu med den kriminalitet som drabbar människor. Det är en förutsättning för att allt det som kallas förebyggande åtgärder, det vill säga det normala livet där barn får en bra skola och uppväxt, ska kunna få effekt. Blickar man bort från kriminalitetens hot lämnar man fältet fritt för de mörka krafterna. Vi måste bekämpa kriminaliteten för att vårt samhälle ska kunna skapa mer förhoppningar till alla.  

Därför borde det vara dags att lämna det motsatstänkande som har kommit att prägla svensk migrationsdebatt och debatten om kriminalitet och segregation. Bara för att det finns främlingsfientliga grupper i vårt samhälle behöver man inte hävda att all invandring är problemfri och att det dessutom är fel att peka på problem. De som gör sig till de främlingsfientligas spegelbilder döljer de problem som ger de främlingsfientliga syre och underminerar sin egen trovärdighet. 

Vi har haft en för stor och omfattande invandring, utan den rättsstatens regler ett fritt samhälle bör ha, och det har lett till en oförmåga att integrera och värna dem som kommit hit. Det är framförallt de unga som hamnat i hedersförtryckets tvångsnät men alla dem som bor i utanförskapens områden drabbas allra mest i vårt samhälle av den otrygghet kriminaliteten skapar. Oförmågan att ställa krav, bidragstänkande istället för en jobblinje och en ovilja att angripa kriminalitet bland invandrare har drabbat just invandrare mer än andra. 

Det är inte rätt mot dem som kommit till vårt land. På våra sjukhus, både i operationssalarna och i korridorerna, i våra affärer, i taxibilar och forskningsavdelningar ser vi hur människor som har kommit till Sverige bidrar till vårt samhälle. Det borde inte behöva sägas men måste likväl upprepas. Men deras insatser gör inte kriminalitetens problem mindre, som om det vore gruppen invandrare som hade ett gemensamt ansvar för kriminalitet bland invandrade. 

Tvärtom, än en gång, det är den stora gruppen av människor som kommit till vårt land som drabbas mest av den lilla grupp som är kriminell. Och den gängkriminalitet som vi ser har vuxit under det senaste decenniet är i sin tur ett hot mot vårt samhälle i sin helhet. 

Vare sig insatserna från läkaren, taxichauffören, städaren eller forskaren från ett annat land uppväger detta, av samma skäl som att det faktum att de flesta som är födda i Sverige av svenskar är hederliga inte upphäver den kriminalitet som andra födda i Sverige står för. Både de främlingsfientliga och deras spegelbilder står för ett osunt tänkande om kollektiv skuld. Både vad gäller de goda och dåliga insatserna i ett samhälle är det nämligen det individuella ansvaret som gäller. 

Det finns inga som har mer att vinna på en hård kamp mot organiserad brottslighet och gängkriminalitet än de som har invandrat till vårt land, oftast för att fly just terror och rättslöshet. Det faktum att de flesta är hederliga är ett dåligt skäl till att inte bekämpa den grupp som förstör för oss alla. I ett framtida blomstrande Sverige är alla som lever här och respekterar våra lagar välkomna och respekterade men det kräver att vi kan upprätthålla lagen mot alla, oavsett var man är född eller kommer ifrån. 

Det skulle vara en befrielse för vårt samhälle om gängkriminalitet, klanbildningar, avrättningar och sprängningar liksom narkotikahandel, hedersförtryck kunde elimineras, om de som är kriminella och som kan utvisas utvisades. Om individerna fullt ut kunde träda fram och ses som just individer. Det skulle frigöra en kraft i vårt samhälle där de som härstammar från andra länder lättare integrerades och utvecklades. 

Det skulle vara en frigörelse för alla de, inte minst unga, som nu begränsas av hedersförtryck och ser sin omgivning präglad av kriminalitetens våldshyllningar. En mer levande arbetsmarknad, ett aktivt företagande som lyfter stadsdelar ur utanförskap och fler som slipper undan att betraktas som invandrare istället för som de individer de här. 

Ett sätt att redan nu skapa dessa bättre förutsättningar vore att ställa krav på alla skolor att lyckas med sitt uppdrag. Den enfaldiga föreställningen om att det är friskolor som skulle vara den svenska skolans problem faller på det självklara att de bara är en liten del av skolorna i Sverige och att de dessutom erbjuder elever en bättre skola än den som de flyttar ifrån. Men attackerna på friskolorna har dolt den svenska skolans verkliga problem. Alla skolor måste nu möta krav på att klara sina uppgifter och skolledningar måste få mandat att utveckla dem. 

Ska vi öppna upp för ljuset måste vi våga agera mot de problem som vi möter, annars riskerar de att bli allt mer dominerande.  Då gäller rättsstat, mångfald, valfrihet, företagande och arbete. 

Så låt oss ta oss an de problem som segregation, utanförskap och kriminalitet har skapat. Ett decennium av handfallenhet, oförmåga förenad med enfaldiga anklagelser om att kamp mot kriminalitet och hedersförtryck är rasism är inte skäl att tro att vi skulle misslyckas om vi vågar och vill ta itu med problemen och hoten. 

Reformera arbetsmarknaden så att den blir lättare att träda in på. Avreglera den misslyckade bostadsmarknaden som brister både vad gäller bostäder och marknad. Öka på den svenska forskningen med målet att nå upp till 5% av BNP. Underlätta för nyföretagande. Öppna upp för de investeringar som krävs för att Sverige ska vara ett ledande land för elektrifiering av industri, transporter och infrastruktur och se till att vi blir ledande när det gäller digitalisering så att svenska företag kan få ett försprång till internationellt ledarskap. Motverka inte investeringar genom höjda skatter på kapital eller banker, motverka heller inte den delen av bostadsmarknaden som fungerar genom att avveckla avdragsrätt för räntor så länge ränteinkomster beskattas. Gör det lönsamt att spara och investera, attrahera all världens expertis och kapital genom reformer som gör att vi växer. Öppna upp sjukvården för den mångfald som ger snabbare sjukvård och kortare köer genom en snabbare integrering av alla de framsteg som nu görs inom biomedicin, biotech och life science, och låt nya industrier växa fram ur allt detta. Se till att staten tar sitt ansvar för att bekämpa kriminalitet inom olika områden och att vi får de investeringar i infrastruktur som är en bas för en fungerande marknadsekonomi. 

Ljuset kommer inte av sig självt utan genom att man vågar se in i de mörka hörnen och öppnar fönster för att ljuset ska tränga in. 

Och det gäller än mer i den värld vi lever i. Vi värnar inte fred och säkerhet genom att hoppas på att det inte ska bli värre utan genom att vi förbereder oss för att det kan bli värre så att vi gör vad vi kan för att det inte ska bli värre. 

Ryssland måste besegras i Ukraina för att Europa ska få en ljus och säker framtid. När Ryssland besegras där tryggas inte bara Europa utan då besegras också dem som nu går Putins ärenden. Det blir en seger för demokratin som idé och samhällsideal. 

Europa måste våga göra sig starkt genom att vara mäktigare när det gäller vapen, genom att vi är mäktigare när det gäller ekonomi, och genom att vi reformerar för att bli en stark röst i världen och en dynamisk ekonomi genom handel, investeringar och forskning i samarbete med andra av världens demokratier. Vi måste bli en stark partner till ett USA vi behöver för säkerhet och för att den fria världen ska stå stark. Det är så vi motverka dem i USA som hävdar att Europa inte är värt något stöd och som vill göra Amerika litet i världen. 

Ett Europa som mobiliserar all sin kraft mot de gemensamma utmaningarna kommer kunna stå starkare oavsett vad som händer i det amerikanska presidentvalet. 

Vi måste inse att fred och säkerhet i Mellanöstern enbart kan komma ur en samhällsutveckling där frihet och demokrati blir ett övergripande krav. Antisemitismen är ett avgörande hot mot all fred och säkerhet och mot all mänsklig anständighet. Iran är ett hot mot hela regionens fred genom att man vill utplåna ett land och underordna andra sitt despotiska styre. Demokratin och respekten för mänskliga fri- och rättigheter måste byggas upp som en avgörande förutsättning för en samhällsutveckling där människor får frihet och välfärd och för en tvåstatslösning. Den kommer aldrig vara möjlig så länge hatets och extremismens krafter dominerar det som ska bli den andra staten. 

Och Kina måste ses som det globala hot den kommunistiska regimen är och som den ekonomiska kraft som landet är. Den naivitet som funnits inför den kinesiska regimen måste ersättas med en realism som i sin tur blir en förutsättning för en öppenhet vad gäller handel och investeringar i båda riktningar. Demokratiska länder kan och ska aldrig acceptera investeringar som riskerar att bli ett hot mot vår säkerhet men vi ska vara öppna för dem som respekterar den internationella rättsordningen och den fria handelns principer.

Den fria världen måste tillsammans klargöra vad som krävs för att vara en partner i den globala ekonomin, inte var och en för sig vara undergivna en regim som använder handel som vapen. Det är Kina som ska förhålla sig till den fria världens lagar och regler, inte den fria världens länder som ska böja sig inför diktaturens ekonomiska makt. 

Sverige måste nu fortsätta vidare på den väg som har påbörjats.

Vi måste ha ett försvar som snabbt anpassar sig till ett hot som finns nu och till den krigföring som redan nu pågår mot oss. 

Vi måste reformera ekonomi och fokusera statens ansvar på det som är statens viktigaste uppgifter. 

Vi behöver, också för vårt eget samhälles skull ,en utrikespolitik som entydigt står på demokratins sida och som aldrig relativiserar diktaturens hot. 

Vi måste se till att Europa kan stå militärt, ekonomiskt och politiskt starkt. 

Genom medlemskapet i Nato blir vi en del av en allians som värnar demokratins säkerhet och motverkar den aggression som annars underminerar våra samhällen. 

De nordiska länder blir tillsammans med våra baltiska grannar en möjlighet för oss att skapa en stark kärna för den fria världens värderingar och styrka. Vi ska tillsammans verka för att demokratin blir till ett överordnat kriterium för internationell politik och för hur den fria världen förhåller sig till despotins regimer. 

Vi bör vara ledande när det gäller forskning, integration, nyföretagande, mångfald och valfrihet och ett blomstrande näringsliv som bygger på den moderna världens främsta teknologier och kunskaper. Istället för tro att appeller och deklarationer räcker för klimatet kan vi visa att man kan fasa ut den fossila tiden genom modernisering och utveckling. 

Låt oss inte tro vi skapar ljus genom att ignorera mörkret och blicka bort utan genom att se det rakt framför oss och bekämpa det så att ljuset kan vinna, genom att göra det som verkligheten och våra bästa förhoppningar kräver. Vi bör sannerligen önska varandra ett gott nytt år men vi måste inse att vi har ett ansvar för att det ska bli så bra som möjligt. Gott Nytt År!