Hoppa till innehåll

Ett enigt Europa är starkt – artikel i Nerikes Allehanda

I en tid då Europa måste stå starkt i världen är det viktigt att slå vakt om enighet och gemenskap.

En förutsättning för att Europa ska kunna vara en stark aktör för multilateral frihandel, starka globala institutioner, internationell rättsordning och mänskliga fri och rättigheter är en stark ekonomisk utveckling.

Europa binds samman genom försvaret av fria ekonomier och demokratiska samhällen. Vi måste förstå de hot som kinesisk aggression och påverkanspolitik utgör. Vi måste kunna möta rysk desinformation och hot och vi måste kunna försvara oss genom samarbete inom Nato och EU. För att uppnå detta måste vi stärka enighet och gemenskap.

Ständiga budgetförhandlingar om bidrag till länder som motverkar strukturreformer och döljer monopol och andra brister ökar motsättningar mellan länder. Ytterst skapas en motsättning mellan medborgare och Bryssel, om bilden sätts att det är bidrag därifrån och inte den egna ekonomins tillväxt som ger välstånd.

Hoten som riktas mot Europa är i dag av den arten att det inte bara handlar om militära hot och risken för militära angrepp utan framförallt om desinformation, korruption, påtryckningspolitik, ekonomisk krigföring och en aggressiv råvarupolitik till exempel när det gäller olja och gas, cyberkrigföring och cyberspionage

Det är i Europa som utvecklingen av förnyelsebara energier måste vara som mest intensiv. Det är här som fossilfri kraft bör få en ny utveckling genom en ny generation kärnkraft. Det är här som 5G, bilism, flyg och vägtransporter bör utvecklas in i den nya världen och det är här som industriproduktion måste kunna frigöras från CO2-utsläpp. Det kräver nya teknologier som måste få den tillgång till elkraft som en gemensam elmarknad är en förutsättning för och där fossil kraftproduktion fasas ut.

Europa bör ta ledningen i den globala frihandelsdebatten och erbjuda snabba förhandlingar med alla våra partners runt om i världen. EU måste värna den fria handeln genom egen politik och genom globalt agerande.

Den inre marknaden måste fördjupas genom att alla medlemsstater avkrävs att genomföra de avregleringar som beslutats. Den inre marknadslagstiftningen bör transformeras till tvingande reglering för de medlemsstater som ännu inte gjort den till egen lag.

Den gemensamma utrikespolitiken måste ge förmåga att reagera mot Kinas övertramp och försök att attackera enskilda länder. Europa måste samla den fria världens länder för att gemensamt sätta gränser för hur en regim som den kinesiska, ska få utnyttja fria ekonomier och öppna samhällen för sin påverkanspolitik och maktspråk.

Den gemensamma säkerhetspolitiken måste klargöra reglerna för hur utländska företag underordnade diktaturregimer ska få investera i strategisk infrastruktur och säkerhetspolitiskt känsliga företag. Den måste ge kraft och gemenskap när det gäller att möta rysk aggression och destabilisering.

Den gemensamma försvarspolitiken måste skapa förutsättningar för att med militära medel självständigt agera för fred i andra delar av världen och med egna insatser stå upp för säkerhet i Europa inom ramen för Nato och den transatlantiska länken.

Det handlar om en historisk utmaning för den Europeiska Unionen. Det finns ingen annan som globalt står upp för mänskliga fri- och rättigheter, en internationell rättsordning baserad på vars och ens rätt, multilateral frihandel, en utvecklingspositiv klimatpolitik och en värld av öppna samhällen. Det kräver en ekonomisk återhämtning som ger kraft åt frihetens värden. Inte bidrag som konserverar utan stöd, fri handel och reformer som ger företagande, innovationer och tillväxt.