Hoppa till innehåll

Energieffektivisering – mer incitament och mindre detaljregleringar

Gunnar Hökmark med flera har lyckats förändra inriktningen på EU:s energieffektiviseringspolitik från överstatlighet och detaljregeringar till fokus på nationella förutsättningar och ekonomiska incitament. Det står klart sedan Europaparlamentet antagit direktivet om energieffektivisering.

I jämförelse med EU-Kommissionens grundförslag innehåller direktivet nu mindre energibyråkrati och uppmuntrar istället frivilliga överenskommelser där nationella förutsättningar och samhällsekonomisk kostnadseffektivitet står i centrum.

Texten i sin helhet går att hitta här: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0265+0+DOC+PDF+V0//SV