Hoppa till innehåll

En ny tid kräver frihetens politik

I dag väljs Anna Kinberg Batra till ny ordförande för moderaterna.Det är ett uppdrag som hon både ska lyckönskas och gratuleras till. I den uppgiften förtjänar hon stöd och en diskussion som bidrar till att göra det svenska samhället rustat för allt som världen, Europa och Sverige står inför 2015 och framöver.

 

Moderaterna går nu in i en tid och i utmaningar som präglas av att det är världen som är ny. Den nya världen har vuxit fram i sina former sedan murens fall. Den präglas av tre avgörande skillnader från den världsbild som formade flertalet av dagens politiskt aktiva.

 

• Då fanns Sovjetunionen som ledde till att världen var delad i öst och i väst samt i den tredje världen. Sedan fanns omedelbart därefter inte Sovjetunionen. I dag finns istället Ryssland som söker en gammal och mytisk identitet och som under lång tid, sedan 2000-talets början utvecklats i en aggressiv riktning på jakt efter vad man upplever som en förlorad stormaktsroll.

 

Det är inte en idékonflikt med västvärlden som präglar Ryssland utan en vilja till makt över andra för att säkerställa den egna regimens osårbarhet. Det leder till en annan säkerhetspolitisk miljö där hot, våld, militär närvaro, aggression, politik, ekonomisk krigföring, dold krigföring och småskaliga militära insatser kan kombineras med krig och hot om militärt våld även mot andra.

 

Världen är inte längre delad utan en och den är öppen. För fri handel, för människors rörlighet och för tankar, kunskap och information, men även för korruption, handelspolitik eller energipolitik baserad på säkerhetspolitiska mål, propaganda och korruption som ett led i maktutövning. Världen är heller inte längre låst i en övergripande konflikt vars eskalering var så hotfull att kriget förblev kallt. Nu blossar krigen ut i lokal eller regional form, som i Ukraina nu eller Georgien 2008.

 

Rysslands etniska nationalism tillsammans med ett upplevt hot om att förlora kontrollen över andra genom dessa länders demokratiska utveckling kommer fortsatt leda till en ökad aggressivitet och upprustning. Till detta ska läggas det faktum den utveckling mot ett omfattande krig som präglar terrorismens Mellersta Östern inte stannar där utan skapar hot om väpnat våld här.

 

Moderaterna måste vara det parti som förmår att tolka den nya verkligheten i denna del och därmed de förutsättningar som krävs för fred, demokrati och frihet i Europa och i vår del av världen.

 

Det kräver en ökning av vår försvarsförmåga både i nuet och på sikt men också en utveckling av vårt samhälles förmåga att militärt, polisiärt, energipolitiskt, informationsteknologiskt och ekonomiskt möta de nya hot som nu växer fram. Det kräver att vi bidrar till att hålla samman Europeiska unionen och utveckla en stark och gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som inte minst ger våra grannar kring Östersjön trygghet och fred. Det kräver att vi förmår bidra till att demokratiska stater kan samverka om säkerhet och försvar och en svensk väg in i Nato tillsammans med Finland.

 

• Då fanns inte Internet. Sedan dess och med en ökad kraft som vi nu ser präglas världens ekonomiska, sociala, mediala och politiska utveckling av den omedelbara närhet och omedelbarhet som den snabba utvecklingen av informationsteknologin ger.

 

Det är nu som de stora förändringarna inom bredband och Internet slår igenom i ekonomins grundläggande logik men det är också nu som teknologin utvecklas kring informationssamhället som sådant istället för att stanna vid att utveckla industrisamhället.

 

Bredband och Internet är det avancerade kunskapssamhällets avgörande infrastruktur. De bidrar till en omedelbar delning och tillgänglighet av kunskap, tjänster, produkter, nyheter, forskning, analys, finansiella och ekonomiska tjänster samt utbildning. De problem som vi ser i svårigheterna i att hävda intellektuella rättigheter är den andra sidan av att det nya samhället sprider kunskap och vetskap med blixtens hastighet och gör alla delar av världen till sina egna centra.

 

• Då var Västeuropa och USA totalt dominerande i den globala ekonomin. I dag dominerar Västeuropa den globala ekonomins kris. Motstånd mot reformer, konservering av gamla strukturer och monopol, bristande konkurrenskraft som lett till växande handelsunderskott och ökade obalanser la grunden för dagens ekonomiska kris i framförallt södra Europa. Krisen har också satt fokus på hur avgörande den ekonomiska politiken är i den nya och öppna världen.

 

Ingen kan längre vara nummer två eftersom det innebär att vara sist. Det kräver ekonomier i balans, utgifter som prioriterar, skatter som stimulerar och stabilitet och attraktion för investeringar. Det räcker inte med att vara Europa när Asien, USA eller Afrika växer snabbare och forskar mer. Vi är en värld där ingen har någon given fördel men alla i allt större utsträckning samma möjligheter.

 

Därför behövs konkurrens och öppenhet. Öppenhet för nytt företagande, nya lösningar, nya idéer och nya människor. Moderaterna måste gå i täten för en valfrihetsrevolution, inte bevara en välfärdssektor som just för medborgarnas skull behöver en ständig förnyelse och utveckling, för att stå i deras tjänst men också för att bidra till nytt företagande i kunskapssamhället.

 

Moderaterna måste gå i täten för att Sverige och Europa kan bli ledande i det moderna Internets rörlighet och innovationstakt. Vi behöver sätta universitet och forskning som centra för det moderna kunskapssamhällets logik. Vi behöver göra Sverige och Europa till ledande för nyföretagande, småföretagande och växande företagande.

 

Vi behöver reformera bort 1900-talets arbetsmarknads strukturer till förmån för individens styrka, rörlighet och rätt. LAS symboliserar en gammal tids arbetsmarknad och hindrar inte bara nya jobb utan den rörlighet som det moderna samhället kräver för att kunskap och kompetens ska kunna utvecklas.

 

Vi måste visa att migration och nya människor i vårt land kan hanteras om individens frihet och rätt balanseras av individens ansvar. Dynamiska samhällen präglas av öppenhet för nya människor och växer genom dem men förnekar inte de problem som krävs för att utmaningar ska bli till möjligheter.

 

Vi behöver ta striden för att förena världens två största och mest avancerade kunskapsekonomier och världens viktigaste demokratier i en global ekonomisk utveckling som gynnar alla och stärker människor i deras egenskap av medborgare.

 

Världen och vårt eget samhälle, det må gälla integration och utanförskap eller små barns läsförmåga, miljö eller jobb, klimat och hav, säkerhet och trygghet, står i dag i ett formativt skede där iden om frihet och individens rätt kan ge män och kvinnor möjligheter som trotsar inskränkthet och fattigdom och ger de många ett rikare liv. I ett Sverige som står starkt och tryggt och i ett Europa som står enat.

 

Det är bara moderaterna som kan utveckla den kraft det kräver för att vårt land ska gå i täten för att möta den utmaningen. Det kräver en parlamentarisk strategi i nuet som hindrar att Sverige nu genom höjda skatter och utgifter skapar samma kris som övriga Europa försöker lämna och en övergripande politisk vision som kan lyfta och förena.