Hoppa till innehåll

En ny europeisk småföretagarstadga

Rapporten som nu finns tillgänglig på svenska går att läsa i sin helhet nedan:

1. Europaparlamentet framhåller att tillämpningen av ”Think Small First”-principen på gemenskapsnivå och nationell och lokal nivå kräver ett konsekvent genomförande av bestämmelserna för den inre marknaden och tjänste-direktivet och en effektiv och specifik uppföljning från kommissionens och medlemsstaternas sida inom ramen för de årliga rapporterna om Lissabonstrategin för att se till att alla hinder undanröjs i enlighet med dessa bestämmelser och i överensstämmelse med småföretagens behov. Parlamentet efterlyser genomförande av en övergripande undersökning av villkoren för små och medelstora företag, motsvarande de sektorsundersökningar som kommissionen utför inom olika affärsområden, för att underlätta rättvis och öppen konkurrens för små och medelstora företag i hela EU, i nära samarbete med deras branschorganisationer. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att rättsakten för småföretag, Small Business Act, innehåller riktlinjer som är tänkta att fungera som praktiska riktmärken snarare än bindande bestämmelser.

2. Europaparlamentet betonar den ledande roll som små och medelstora företag har i den ekonomiska och sociala strukturen i Europa och vikten av att de kan utnyttja den inre marknadens fördelar, de demografiska och tekniska förändringarna, miljöutmaningarna och globaliseringen för att uppfylla målen i Lissabonstrategin.

3. Europaparlamentet betonar att en lämplig politik för förenkling av lagstiftningen, minskning av bördor, eliminering av administrativa kostnader, införandet av ny teknik och underlättande av transaktioner skulle kunna öka små och medelstora företags och mikroföretags effektivitet och främja en rättvisare konkurrens på den inre marknaden.

4. Europaparlamentet begär att de upplysningar som små och medelstora företag måste lämna till myndigheter, allmänheten och marknaden uppfyller kriterier om allmänintresset och en strikt proportionalitet.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att främja en entreprenörskultur och en företagsmiljö som gör det möjligt att utnyttja små och medelstora företags hela potential.

6. Europaparlamentet efterlyser ökade ansträngningar för genomförande av ömsesidigt erkännande för att underlätta gränsöverskridande verksamhet för små och medelstora företag. Parlamentet anser att det behövs en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. begär att en enda kontaktpunkt (”one-stop-shop”) för moms införs så att entreprenörer kan fullgöra sina skyldigheter i verksamhetens ursprungsland.

7. Europaparlamentet anser att små och medelstora företag och i synnerhet mikroföretag bör beskattas med satser som motsvarar deras olika särdrag, så att uppstartsfasen underlättas och innovation och investeringar främjas under företagens hela livstid.

8. Europaparlamentet anser att överlåtelser av små och medelstora företag bör underlättas, särskilt då ägaren går i pension eller blir sjuk eller då det handlar om överlåtelser till släktingar eller arvingar.

9. Europaparlamentet kräver att små och medelstora företag ska få bättre tillgång till offentliga upphandlingar och att tjänster i allmänhetens intresse ska vara öppna för offentlig upphandling där det är möjligt, samtidigt som man slår vakt om allmänhetens intresse och subsidiaritetsprincipen.

10. Europaparlamentet betonar att följande är nödvändigt för att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar: relevanta och proportionerliga urvalskriterier för det konkreta anbudet, uppdelning av anbuden i mindre delar och tillgång till anbudsinformation i syfte att öka transparensen i anbudsförfaranden.

11. Europaparlamentet inser att det allmänt förekommande utnyttjandet av sena betalningar, även från offentligt finansierade organ, skapar ett stort problem för små och medelstora företag eftersom de är känsliga för kassaflödesvariationer.

12. Europaparlamentet välkomnar den pågående översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner och insisterar på att små och medelstora företags perspektiv beaktas fullt ut. En minskning av förekomsten och missbruket av sena betalningar skulle underlätta för små och medelstora företag att utnyttja den inre marknadens fulla potential och med större verkan.

13. Europaparlamentet framhåller vikten av en stadga för europeiska privata aktiebolag som en ny kompletterande juridisk form, förutsatt att denna fokuserar på små och medelstora företag som avser att bedriva gränsöverskridande verksamhet och inte kan missbrukas av större företag för att underminera och kringgå de rättsliga bestämmelser i medlemsstaterna som främjar ett system för bolagsstyrning och som beaktar alla berörda parters intressen.

14. Europaparlamentet begär att anslagen inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation ska ökas och att en bättre tillgång för små och medelstora företag till sådan finansiering ska säkerställas via Europeiska institutet för teknik och innovation. Kommissionen uppmanas dessutom att i betydande grad minska byråkratin inom det sjunde ramprogrammet så att små och medelstora företag får bättre tillgång till detta.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå mer regionala medel till forskning och utveckling och att i högre grad låta små och medelstora företag omfattas av de olika programmen.

16. Europaparlamentet betonar att dynamiska finansiella marknader är mycket viktiga för finansieringen av små och medelstora företag och understryker behovet av att öppna upp de europeiska riskkapitalmarknaderna genom att förbättra tillgången på och tillträdet för riskkapital, överbryggningsfinansiering och mikrokrediter. Parlamentet anser därför att små och medelstora företag under normala omständigheter ska ha tillgång till lån som tillhandahålls av aktörer på kapitalmarknaderna som kan bedöma deras potential och täcka deras behov på ett effektivare sätt.

17. Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon analys på gemenskapsnivå som mäter de effekter som olika formerna av gemenskapsfinansiering har på små och medelstora företag eller de fördelar som dessa har kunnat dra av dessa. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att genomföra sådana analyser. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att man i så hög grad som möjligt förenklar reglerna och förfarandena för olika kategorier av små och medelstora företag att få tillgång till dessa finansieringsformer och till olika program. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att samråda med de små och medelstora företagens branschorganisationer i syfte att undanröja de hinder som man stöter på.

18. Europaparlamentet stöder rådets och Europeiska investeringsbankens beslut att anta en serie reformer för att bredda EIB-gruppens finansieringsprodukter riktade till små och medelstora företag och för att kraftigt utveckla dess globala lån till bankpartner, såväl i kvantitativa som kvalitativa termer.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i lämpliga former kontrollera bättre hur de banker eller finansiella eller administrativa organisationer som fungerar som förmedlare för gemenskapsfinansiering till små- och mikroföretag utnyttjar medlen och att se till att denna finansiering når fram i sin helhet till företagen och detta inom rimliga tidsfrister.

20. Europaparlamentet anser att ny lagstiftning, t.ex. för att undvika sena betalningar eller på området för upphovsrätt, bolagsrätt eller konkurrensrätt (till exempel regler som antagits för att underlätta ersättningar i civila mål på grund av konkurrenshämmande beteende eller som följer av den allmänna gruppundantagsförordningen avseende statligt stöd) bör formuleras på ett sådant sätt att det inte diskriminerar mot små och medelstora företag utan istället stöder dem och deras tillhandahållande av tjänster på hela den inre marknaden.

21. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag saknar en klar strategi för egenföretagare i syfte att förbättra deras rättsliga status och rättigheter, särskilt om deras ställning är jämförbar med anställdas. Kommissionen uppmanas att garantera egenföretagare rätten att avtala om standardtaxor, organisera sig och ingå kollektivavtal om deras motpart är en stor uppdragsgivare med en dominerande position, förutsatt att detta inte skadar mindre starka potentiella kunder och inte förorsakar konkurrenssnedvridningar.

22. Europaparlamentet betonar vikten av framsteg i handelsförhandlingar som ytterligare skulle minska regelverksbaserade handelshinder, vilka påverkar små och medelstora företag oproportionerligt mycket.

23. Europaparlamentet anser att all lagstiftning som berör små och medelstora företag måste stödja tillväxten av dessa företag och inte får skapa konstgjorda begränsningar för deras förmåga att stå i spetsen för utvecklingen av Europas ekonomi. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att ta hänsyn till deras mångfald, särskilt hantverksföretag och småföretag som utgör 98 procent av EU:s ekonomi, och för detta ta hjälp av deras branschorganisationer och genomföra lämpliga åtgärder som är anpassade till deras olikheter. Europaparlamentet kräver därför inom ramen för ”testet för små och medelstora företag” att kostnadsnyttoanalyser och regelbundna samråd med intresseorganisationer ska ske.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja en förenkling och harmonisering av bolagsrätten, särskilt redovisningsregler inom den inre marknaden, i syfte att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag och öka transparensen för alla berörda intressenter. Kommissionen uppmanas att kraftigt främja användningen av ny teknologi såsom XBRL genom att lägga fram en färdplan för att införa XBRL rapportering i Europeiska unionen i syfte att göra den obligatorisk inom en rimlig tidshorisont och att främja och stödja användningen av denna öppna standard.

25. Europaparlamentet betonar att ”Small Business Act” måste syfta till att minska hindren för uppstartsföretag och självständigt verkande entreprenörer samtidigt som tillväxt och nya affärsverksamheter underlättas och det skapas resurser och möjligheter för innovativa processer och konkurrenskraft i näringslivet i EU.

26. Europaparlamentet betonar att det planerade införandet av ett direktiv om nedsatta momssatser för lokalt producerade tjänster inte får leda till en snedvridning av konkurrensen och inte vara tvetydigt när det gäller vilka tjänster som avses.

27. Europaparlamentet uppmanar olika offentliga myndigheter i medlemsstaterna att samordnat inrätta unika kontaktpunkter (”one-stop-shops”), erbjuda stödtjänster och utbyta bästa praxis till förmån för små och medelstora företag.

28. Europaparlamentet begär därför att gemenskapslagstiftningen ska utformas utifrån de behov som huvuddelen av företagen har och att denna princip ska upphöjas till obligatorisk regel i en form som får fastställas senare men som skulle förmå parlamentet, rådet och kommissionen att garantera att prioriteringarna enligt principen att ”tänka småskaligt först” (”Think small first”) verkligen tillämpas på gemenskapsnivå. Parlamentet begär att de förmedlande organisationer som är berörda ska inbegripas direkt i lagstiftningsprocessen på alla nivåer. Medlemsstaterna rekommenderas att genomföra denna princip i nationell och regional lagstiftning.

29. Europaparlamentet kräver att sammanslutningar mellan små och medelstora företag (samorganisationer) beaktas i Small Business Act, eftersom samorganisationer bevisligen löper mindre risk för konkurs än enskilda företag.

30. Europaparlamentet beklagar medlemsstaternas praxis att skärpa reglerna vid den nationella tillämpningen (”gold-plating”), något som är särskilt skadligt för små och medelstora företag, och uppmanar kommissionen att undersöka vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förhindra detta, inbegripet en rätt för medborgarna att föra talan direkt. Parlamentet efterlyser uppföljande konsekvensbedömningar som analyserar hur beslut faktiskt tillämpas i medlemsstaterna och på lokal nivå.

31. Europaparlamentet begär att man på ett strukturerat sätt ska inrätta mekanismer för dialog, samråd och deltagande för små och medelstora företag och deras representanter i förhållande till offentliga myndigheter.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att varje år upprätta en årsrapport om små och medelstora företag där man sammanställer, systematiserar och kommenterar viktig information om dessa företag i syfte att klarlägga deras situation, följa deras utveckling och bestämma i vilken grad de uppfyller målen för sektorn.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bifoga preliminära tidsplaner för det stora antal åtgärder som föreslås i Small Business Act, och att årligen rapportera om det som åstadkommits och därmed se till att framstegen följs upp ordentligt