Hoppa till innehåll

En europeisk strategi for en hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning

• I ett förslag uppmanas kommissionen att använda sig av artikel 86.3 i EG-fördraget som fastlägger bestämmelser för konkurrens. Enligt artikeln kan kommissionen i tillämpliga fall rikta lämpliga direktiv direkt till medlemsstaterna. I detta fall rör det sig om att öppna upp monopol för att öka konkurrensen bland näten för gastransitering. Syftet är att ge operatörerna incitament att öppna marknader för andra operatörer än de traditionella gasleverantörerna.

• Vidare fokuserar Gunnar Hökmark på kommissionens genomgång av energisektorn som visar på de problem som avregleringen av energimarknaden har fört med sig. Avregleringsbestämmelserna nonchaleras och kringgås i stor utsträckning. Vidare förekommer marknadsutestängning i de flesta medlemsstater och handeln över gränserna är begränsad vilket får höga energipriser till följd. Ändringsförslaget uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att se till att lagstiftningen på området efterlevs. Detta kan bland annat göras genom böter mot företag som bryter mot konkurrenslagarna.

• Gunnar Hökmark menar att det krävs nya initiativ och åtgärder för att diversifiera Europas framtida energiförsörjning. Konkurrensregler bör tillämpas på alla aktörer på den inre marknaden.

• Parlamentet noterar att en ökad koncentration på EU:s inre marknad kan förvärra befintliga snedvridningar. Det är därför nödvändigt att förbättra medlemsstaternas och EU:s tillsynskapacitet för att garantera konsumenternas rättigheter. För att undvika att en dominerande ställning på en marknad skapas eller förstärks genom företagskoncentrationer uppmanar Gunnar Hökmarks förslag kommissionen att använda befintliga instrument på konkurrensområdet för att ta itu med koncentrationer uppströms på energimarknaderna.