Hoppa till innehåll

Ekonomiska utskottet röstade om OTC-derivat

  • av

Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik antog idag en rapport om reglering av OTC-derivat. Rapporten är Parlamentets svar på Kommissionens förslag till lagstiftning på området och berör en lång rad tekniska aspekter kring den typ av icke-standardiserade derivat som typiskt sett inte handlas på börser (så kallade over-the-counterderivat).

I korta drag innebär förslaget framförallt att två parter som ingår ett avtal i framtiden även måste använda sig av en tredje part, en så kallad central clearing party (CCP), vilken fungerar som mellanhand genom vilken derivatet ”clearas”. För att få handla med en sådan CCP måste de två parterna ställa kapital som säkerhet, vilket gör att dessa kontrakt kommer att bli dyrare än dag men det anses också att detta minskar risknivån på de finansiella marknaderna. Därutöver åläggs också alla parter som handlar med derivat generellt, alltså inte bara OTC, att rapportera dessa kontrakt. Syftet med detta är att öka transparensen och övervakningsmyndigheternas möjlighet att överblicka potentiella systemrisker.

Gunnar Hökmark har drivit på för att transaktioner som görs mellan två bolag inom samma koncern skall undantas från clearingobligatoriet. Anledningen till det är att om två bolag ägs av samma moderbolag finns ingen anledning att göra deras inbördes handel dyrare, eftersom clearing av derivaten i dessa fall inte leder till minskad risknivå (moderbolaget är fortfarande huvudman mot resten av marknaden). Gunnar Hökmark välkomnar att hans förslag om detta gruppundantag introducerats i den text som idag röstades igenom, men anser samtidigt att ytterligare förtydliganden måste göras innan Parlamentet i sin helhet röstar om lagförslaget.

Preliminärt sker den omröstningen under Europaparlamentets junisession i Strasbourg, varefter förhandlingar med Ministerrådet om den slutgiltiga texten kommer att inledas.