Hoppa till innehåll

Det finns inte Ett Folk utan många väljare

En av de mest självklara saker som följer av demokratin är att dess valda företrädare ska lyssna på sina väljare. Se och förstå den verklighet de lever i. Det är en stor utmaning därför att ingen människas tillvaro är lik den andres. Den verklighet vi var och en lever i är både annorlunda än andras och den uppfattas också olika.

Det är inget som ska nedvärderas eller reduceras till tron på att ”Folket” lever i en verklighet, har en uppfattning och är likadana. Så har socialister ofta tänkt sig samhället och på den basen har kommunister gett sig själva mandat att styra över samhällen utan att ta hänsyn till mångfalden av uppfattningar och individers fria vilja. Och så talar ofta de som ser folket som ”ett folk” att styras av den elit man själv anser sig vara.

Problemet är att det inte finns en elit som är enhetlig, eller ens är en elit, och det finns inte ett folk som har en och samma röst. Demokratin och det fria samhället bygger på motsatsen, att vi alla har olika röster och olika uppfattningar. Tanken på att folket har en uppfattning som ledaren lyssnar till och företräder bygger på att en ledare själv tolkar vad folket tycker och legitimerar sin egen maktutövning genom det. När ledaren själv tolkar folkets vilja blir företeelser som demokratiska val bara en omväg, ett onödigt filter eller något som har riggats. Det var ju på den grunden som Trump ansåg sig kunna döma av en valförlust som inte legitim och ett brott mot ”Folket”

Det som en del kallar”Folket” är alla medborgare i ett samhälle och tycker inte alls samma sak, bara för att någon menar att folket kan reduceras till att vara en organisk enhet, som överheten ska lyssna på. Folket i ett demokratiskt samhälle tycker olika, är olika individer och har olika uppfattningar. Och de som menas med eliten, de valda företrädarna, är valda av sina väljare för sina olika uppfattningar och viljor. De är inte illegitima för det utan i högsta grad legitima.

De som mest menar att den politiska makten ska lyssna till “Folket” vill egentligen förminska de demokratiska valens betydelse och samtidigt reducera medborgarnas mångfald av viljor till den uppfattning som samme person menar är bra för ”folket” att ha. Med att ”lyssna till folket” menas ofta ”lyssna på mig” eller en mer nedvärderande syn på de enkla uppfattningar som ”folket” har.

I en demokrati är medborgarna mer än en del av ett kollektiv. De är individer, fria medborgare och personer med fri- och rättigheter. Vi, för det är vi alla, väljer våra företrädare och ger dem ett mandat att styra i den riktning vi har valt dem för. Och de valda företrädarna är många och olika, syftet är till och med i demokratin att den ska hantera politikens många olika uppfattningar och motsättningar. En del vinner en majoritet för sina uppfattningar och andra en mindre del. Det går inte att gå runt med att säga att folket har en vilja som står bakom just mig eller någon annan.

Det är snarare så att allt för många politiker lyssnar till vad de uppfattar som trender och sanningar i media och förhåller sig till dem. Det är en populism som leder till fortsatt medvind för det populistiska, till nackdel för bilden av verklgheten och den egna uppfattningen som väljarna kan förhålla sig till.

Det är självfallet inte så att Trump har lyssnat till folket mer än någon annan. Han får nog sägas vara en person som lyssnar mindre på andra och mer på sig själv. Han har däremot sagt saker som många ville höra och som skiljer sig från vad andra har sagt och tyckt. Men rent politiskt är den ovisshet världen nu lever i ett uttryck för att han inte har sagt så mycket om vilken politik han vill föra.

Ja, förutom att han uppskatta Putin och beundrar hans ledarskap, inte tror att Putin vill gå in i Ryssland, gärna ser rysk hackning av sina motståndares databaser, vill bygga murar och riva handelsavtal, nedvärdera kvinnor, tala föraktfullt om minoritetsgrupper, fängsla politiska motståndare och hota domare som är självständiga, kanske också tillåta tortyr och deportera människor.

Rent generellt finns det lite som talar för att det är detta som det amerikanska folket som ett folk tycker. Det finns säkerligen många som tycker det och det finns säkerligen dem som tycker det är härligt att säga. Men det är knappast detta som de styrande i ett land bör lyssna till, hur man underminerar folkets rättsstat och demokrati. Och den som inte har hört att sådana uppfattningar finns torde vara i det närmaste döv eller utanför sociala media. Att dessa uppfattningar finns livaktigt där de gör sig hörda innebär inte att det är något annat än en minoritets uppfattningar. Och det är oavsett det inte ett skäl för demokratiskt valda företrädare i en rättsstat att lyssna till dem som vill underminera demokratin.

Väljarna kan självfallet rösta så, på dem som tycker så, och därför är det viktigt att väljarna också får klart för sig vad de olika politiska partiernas uppfattningar i konkreta sakfrågor är. Men det faktum att det finns personer som vill att vi ska låta Putin öka sin maktsfär i Europa, , kunna hota och invadera eller försvaga demokratins institutioner liksom den enskildes rätt innebär inte att jag tänker tycka så, lika lite som att jag kommer att verka för att fri handel som gjort världen och Sverige rikare ska strypas, hur mycket än olika troll hör av sig på sociala media. Min uppfattning är den omvända till dem och det är den som mina väljare har röstat på.Den står jag för och den uppfattningen ger jag uttryck för.

Det som politiker bör lära sig mer av är att själva stå för svåra uppfattningar även när media eller olika opinioner går emot, att förklara och förtydliga vad man vill, så får väljarna döma. Stå upp för att självständiga domstolar är en av demokratins och frihetens förutsättningar. Att samarbete och handel mellan demokratier och öppna samhällen är grunden för välstånd och fred.

Men i detta ligger också att lyssna mindre på vad som någon säger eller tror är folkets vilja, något mindre fångas av det politiska spel som är medias scen, att låta verkligheten istället för illusioner och visioner styra som en utgångspunkt för politiken och att istället rakryggat stå för sina uppfattningar och låta folkets vilja avgöra. Säga som det är. Och då kommer vi nog tycka olika om hur det är, både bland dem som söker väljarnas förtroenden och i valmanskåren.

Kräva att rättsstatens regler och inte tyckandets opinion i vare sig den ena eller andra riktningen ska styra över invandring, att brottslighet ska bestraffas och inte politiseras, att polisen ska ha mandat och stöd för att genomdriva svensk lag även när media förfasar sig över den våldsanvändning eller den polisiära aktivitet det leder till, att de som har begått brott ska straffas, att bidrag ska prövas noggrant och att det ska löna sig att arbeta, att människor har rätt att välja även om socialister avskyr vinsten, att försvaret ska han en styrka och förmåga som svarar mot omvärldens hot och inte mot en politisk förhoppning att inga hot finns. Människor av olika ursprung eller religion ska respekteras som de individer de är med de rättigheter och skyldigheter de har, de som begår brott ska bestraffas och de som inte har gjort det ska inte belastas med ansvar för andras brott.

Lika viktigt som att politiker lyssnar till människor och mångfalden i verkligheten, lika viktigt är det att politiker talar om de svåra problemen och utmaningarna och om sina uppfattningar. Det är då väljarna får sin makt. Inte som deltagare i en enda stor fokusgrupp utan som medborgare i ett demokratiskt samhälle.