Den som skapar risker måste också betala mer

Det måste vara så att de medlemsstater som skapar störst risk i det finansiella systemet genom sina underskott och skuldbördor också betalar mer till de gemensamma resurserna för att stödja underskottsländer när det behövs. I går fick jag i det ekonomiska utskottet stöd för principen att den gemensamma stödmekanismen ska finansieras med hänsyn till hur stora risker medlemsstater skapar för oss alla. Det innebär att, om parlamentet ställer sig bakom denna resolution, att det finns en tydlig inriktning också inför Europeiska rådets möte i slutet av veckan.

Av samma skäl har vi lagt frågan om särskilda eurobonds åt sidan. Det förslag som fanns röstades på mitt förslag bort, just eftersom gemensam upplåning reducerar de faktiska signaler som marknaden ger till länder som låter sina underskott växa.