Den nionde maj idag en dag för både Europa och Ukraina

Den nionde maj är Europadagen, för att minnas den dag för 73 år sedan då den första tanken på en europeisk union lanserades av den franske utrikesministern Robert Schuman. I dag är det en gemensam marknad, en global aktör, en avgörande geopolitisk faktor och en möjlighet för gemensamma beslut i alla de frågor som kräver gemensamt agerande. 

EU är inte något som rör sig av egen kraft utan som förs framåt av de politiska krafter som har majoriteter. Det gäller majoritet i ministerrådet liksom i Europaparlamentet. Regeringarna som företräds i ministerrådet ansvarar inför sina folkvalda parlament och ledamöterna i Europaparlamentet inför sina väljare. Det är valda politiker som beslutar om lagar och om budget, inga tjänstemän som det ibland sägs. Det är gemensamma regler och lagar som ersätter tidigare 27 eller rättare 30 nationella regler och lagar vilket i sin tur är en förutsättning för en gemensam marknad och öppen konkurrens över gränserna. 

Det faktum att vi kan fatta gemensamma beslut är avgörande viktigt men innebär inte, lika lite som i varje annan demokrati, att besluten är de rätta utifrån varje politiskt perspektiv. EU styrs av de tankar och ideal som dominerar och det är så Europeiska unionen måste utvecklas.  

Traditionellt handlade samarbetet om att skapa fred mellan europeiska nationer, idag handlar det om att upprätthålla säkerhet gentemot andra nationer. Klimatfrågan, miljöfrågorna, ekonomins dynamik och den geopolitiska kraften. Utan EU skulle vi stå svaga, med EU har vi de möjligheter som krävs. Det är värt att fira. Och det är värt att fira ett samarbete som fler europeiska nationer söker sig till. Det är värt att fira Ukrainas försvar av Europa liksom det är värt att fira Ukraina som en europeisk nation. Den nionde maj handlar om grundläggande värden som frihet, fred och demokrati.