Hoppa till innehåll

Bort med byråkratin i EU – artikel i UNT

Det är nu viktigt att vi snabbt får en ny kommission på plats med de självklara kraven att varje enskild kommissionär ska ha en kompetens och förmåga att agera obe­roende för unionens bästa.

En lång period av förhandlingar och ovisshet kan bara bidra till större osäkerhet om Europeiska Unionens förmåga att vara en stark företrädare för sina medlemmar, att vara en trovärdig partner och till vår förmåga till de beslut som ger fortsatt ekonomisk återhämtning.

Kommissionens nyvalde ordförande har i sitt förslag till ny kommission uppfyllt ett krav som jag fick med mig EPP under våren på, nämligen att den nya kommissionen skulle ha en vice ordförande för anti-byråkrati.

Nu har den holländske kommissionärens föreslagits till vice ordförande med huvudansvar för ”Better Regulation”, med det uttryckliga beskedet att detta handlar om att bekämpa onödig byråkrati. Det finns flera goda skäl till att detta arbete måste institutionaliseras.

Ett första är att byråkrati oavsett på vilken nivå den formas alltid riskerar leda till detaljregleringar som innebär toppstyrning, intrång i människors liv och länders utveckling som inte är nödvändigt.

Det leder till misstro och irritation mot i det här fallet EU, som ibland är rättvis och ibland orättvis, men oavsett det formar en politisk agenda som motverkar förnuftig lagstiftning och stödet för fortsatta politiska reformer.

Och Europa behöver fortsatta gemensamma reformer som ger oss full dynamik utifrån det faktum att EU är världens största ekonomi. Kampen mot byråkrati är samtidigt en viktig del i arbetet på att utveckla konkurrenskraft, lägre kostnader och en öppen inre marknad som ger europeiska företag, stora och små, större möjligheter i Europa och den globala ekonomin.

Min avsikt är att nu verka för att anti-byråkratiarbetet får konkreta former och resultat.

1. För det första bör arbetet fokusera på att överse och kontrollera att alla lagförslag inom EU är förenliga och stöder de fyra friheterna och subsidiaritetsprincipen. Det vill säga att de underlättar för den fria rörligheten för personer, kapital, tjänster och varor. Till detta kommer att underlätta för kunskapens fria rörlighet inom den moderna kunskapsekonomi som EU ska vara. Vi ska bara lagstifta gemensamt om de frågor som är gemensamma och som kräver gemensamma lösningar.

Ingen ny lag bör få motverka den fria rörligheten, den ska godkännas enbart om den är förenlig med den och den bör påverkas och utformas så att den förstärker friheterna inom dessa områden.

2. För det andra bör antibyråkrati-arbetet syfta till att varje ny gemensam europeisk lag också får till effekt att medborgarna, företagen, löntagarna, forskarna, konsumenterna i utbyte slipper de 28 gamla, det vill säga den regelbörda som följer av de 28 medlemsstaternas egen lagstiftning och byråkrati.

Att få en ny lag i stället för 28 är ett bra utbyte som bidrar till ekonomisk effektivitet och ökad frihet över gränserna.

3. För det tredje bör arbetet syfta till att återkommande pröva befintlig lagstiftnings relevans för dagens europeiska samhälle. Lagar och regelverk som tillkom under de gångna decennierna kan i dag ha blivit onödiga eller för vidlyftiga, eller så var de kanske, vilket inte är helt otroligt, redan då för detaljreglerande. Min uppfattning är att vice ordföranden för Better Regulation ska säkra en organiserad process där äldre lagstiftning prövas, mönstras ut eller förnyas utifrån dagens mer strikta krav.

Det innebär en period av lagstiftning som mindre handlar om nya lagar och mer om att förbättra de befintliga.

4. Som en fjärde del bör det prövas i varje ny lagstiftning om det är relevant med sun-set clauses, det vill säga om de ska ha en giltighetstid som upphör och då det måste prövas om de fortsatt behövs.

Det är nu med den nya kommissionen vi kan säkra att arbetet mot onödig byråkrati blir mer än ord och önskemål. Det kräver att svenskt näringsliv och svenska myndigheter bidrar till att forma en agenda som får konsekvenser i verkligheten. Det vore bra för Europa och dess medborgare.

Gunnar Hökmark , moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och co-chairman i EPP Economic and ­Social affairs committe.

Publicerad i UNT den 5 oktober 2014