Hoppa till innehåll

Boklansering: Gråzon

  • av

I dag lanserade tankesmedjan Frivärld, som jag är ordförande för, antologin Gråzon. Den är en del i ett projekt om Den grå zonen som vi startade 2020. Det handlar om de hot och angrepp som redan i dag möter oss i en ständigt pågående krigföring mot fria samhällen och rättsstater. Det handlar om hot som riktar sig mot det fria samhällets grundläggande förmågor att fungera och stå starkt. 

Krigföringen i gråzonen är till sin natur inte territoriell, utan saknar geografins avstånd och begränsningar. Den är därför inte heller i första hand statlig i den bemärkelsen att angreppen riktar sig mot en stats territoriella integritet eller nationella suveränitet, utan den riktar sig mot företag, medier, infrastruktur, medborgare, opinionsbildning, säkerhet och trygghet. 

Hoten kan handla om cyberattacker, desinformation, nätspionage eller investeringar i strategiska företag som stärker främmande makts förmåga att påverka och dominera. Det handlar också om hur penningtvätt används för att underminera och finansiera subversiv verksamhet. Till sin natur sker angreppen i det fria samhället och demokrati och rättsstat utnyttjas för att möjliggöra angrepp som sker ifrån despotins skuggor. 

Den krigföring som pågår i gråzonen tillhör därför en hotbild som ställer nya och andra krav än förmågan att kunna försvara territoriell integritet och gränser. Enskilda företag, organisationer och offentliga verksamheter måste kunna bemöta de hot som projiceras innanför våra gränser av aktörer som utnyttjar det fria samhällets möjligheter, liksom den öppna ekonomin. 

Vi presenterade i dag boken i samband med ett digitalt panelsamtal där samtliga kapitelförfattare deltog. Det kan ses i efterhand här.

Boken kan beställs via Frivärlds hemsida.

När vi idag ser hur Kina hotar svenska företag och svenska journalister samt hur Ryssland utsätter svenska organisationer och företag för cyberattacker är det uppenbart att vi måste ha ett starkt konventionellt försvar, men också ett starkt försvar mot det som är gråzonens angrepp. Vi måste ha en beredskap att mitt i det öppna samhället agera mot dem som hotar oss och vår frihet.