Hoppa till innehåll

Arbetet med EU:s toppdomän viktig pusselbit – artikel i Altinget

  • av

Europeiska unionens digitala inre marknad är en förutsättning för gränsöverskridande handel, tillväxt och innovation. Inget land kan bli en ledande ekonomi utan att vara ledande i den digitala ekonomin. På så vis har den digitala utvecklingen förändrat logiken i den globala ekonomin och blivit strategiskt avgörande för hela vårt samhälles utveckling.

I takt med att den digitala marknaden växer i betydelse ökar behovet av att hantera den som en del av samhällets kritiska infrastruktur, som ett nygammalt totalförsvar, för att inte våra fria samhällens öppenhet ska utnyttjas.

Nu pågår förhandlingar i Europaparlamentet om att uppdatera regelverket för .eu, som är den officiella toppdomänen för Europeiska unionen. Toppdomänen bör vara en kvalitetsstämpel som bidrar till en fördjupad digital inre marknad, med ett innehåll som i alla lägen är pålitligt och trovärdigt. Då behövs i sin tur ett robust regelverk som är tillräckligt flexibelt och öppet för att öka användningen av domänen, men som också integrerar domänen i de nationella och de gemensamma beredskapsstrukturerna.

Styrningen av .eu-domänen behöver uppdateras för att framöver vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad som den digitala. Det arbetet har Europaparlamentet påbörjat efter att ett nytt lagförslag presenterats tidigare i år. Lika viktigt i dessa förhandlingar, i vilka jag är delaktig, är att säkerställa vår förmåga att bemöta incidenter där domänens legitimitet används i syfte att undergräva rättsstatens principer genom desinformation.

Desinformation är en gren som domineras av Ryssland och andra auktoritära stater med syfte att underminera Europas demokratier. Det är ett ljusskyggt men allvarligt hot mot våra institutioner och samhällets tillit, som – även om fenomenet inte är nytt – har accelererat i betydelse för den ofria världens despoter i takt med människors beteendemönster på internet och sociala medier. Det är en närmast riskfri form av aggression med potentiellt långtgående konsekvenser för de fria samhällen som utgör måltavlan.

Registreringar som används i illegitima syften upptäcks i dag oftast inom kort, men därefter är steget till att de tas ner eller sanktioneras ofta betydligt längre. Därför behöver krav ställas på den registreringsenhet som kommer att ges i uppdrag att administrera domänen att i samråd med EU-kommissionen klargöra på vilka grunder en webbsida kan stängas ner och säkerställa att nödvändiga samarbeten med brottsbekämpande- och beredskapsmyndigheter finns på plats.

EU:s toppdomän kan å ena sidan bidra till en ökad europeisk identitet på nätet och därmed en fördjupad inre digital marknad och bättre affärsmöjligheter, å andra sidan kan den fungera som en kvalitetsstämpel för pålitlighet och trovärdighet. Då bör regelverket vara simpelt men säkert, säkert men simpelt.