Hoppa till innehåll

Allvarligt med talet om nya bankskatter och provisionsförbud

Sak och Liv publicerad den 1 september 2023

Sverige tillhör de länder i EU som har de mest breda och djupa kapitalmarknaderna. Det är något som vi har nytta av när det gäller nytt företagande, att ta vara på innovationer och allt som rör sig mellan start-ups och växande medelstora företag till våra största internationella företag.

Den svenska kapitalmarknaden har vuxit fram genom ökat personligt sparande, från allemansfonderna till dagens premiepensioner, olika avtalspensioner och ISK-fonder till det ökade sparande som ett allt mer privat bostadsägande lett till. Alla olika pensionsförsäkringslösningar som förmedlas på marknaden är en annan del tillsammans med ett långsiktigt växande intresse för aktier som gjort Sverige till ett land med väl fungerande kapitalmarknader.

Men vi behöver mer tillväxt genom fler investeringar och att fler innovationer blir till företag, genom att fler storföretag med sina huvudkontor växer i Sverige med sin forskning här och vi behöver en ökad lönsamhet i de investeringar som i sin tur drar till sig än mer internationellt kapital. Vi bör ha som mål att Sverige ska vara ett ledande land för fungerande kapitalmarknader, investeringar och växande företagande. Det är en komplicerad väv vi har att göra med som vi både måste värna och låta utvecklas.

I den väven finns banker, försäkringsbolag, fondbolag och fonder liksom förmedlare som analyserar och stimulerar konkurrens liksom mångfald.

Det är mot den bakgrunden allvarligt med det ständiga talet om nya bankskatter och höjda skatter på finansmarknadens vinster. Det leder nämligen oundvikligen till mindre kapital och förre investeringar som är lönsamma. Höjda kapitalskatter är att skjuta sig själv i foten.

Motsvarande gäller olika planer på att begränsa försäkrings- och finansmarknadernas dynamik genom förbud mot provisioner, som definitionsmässigt leder till mindre förmedling, mindre konkurrens och färre tjänster att tillgå på kapitalmarknaderna. I andra länder där man inte bara lagt fast regler för finans- och kapitalmarknaderna utan också reglerat aktörerna och produkterna har man fått just mindre konkurrens och mindre likviditet på marknaden.

Skälet till det är enkelt. Så kallade bankskatter blir aldrig någon skatt som banker betalar utan deras långivare och låntagare, av samma enkla skäl som elskatt inte betalas av elen själv utan av elkonsumenterna. Finansiella företag har ett ansvar på sig att vara stabila och ha en hög andel eget kapital. De behöver också gå med vinst för att attrahera kapital och skapa utrymme för fler investeringar. De spelar en avgörande funktion för flödet av kapital och begränsar man deras möjligheter begränsar man flödet av kapital. Det kostar långt mycket mer än vad man kan få in på höjda skatter.

Att vi låtit bli att reglera kapitalmarknaderna mer än som är nödvändigt är ett skäl till varför vi fått dynamiska kapitalmarknader, ett annat är att vi tagit bort skadliga skatter som tidigare drev miljarder ut ur landet, eller som hindrade den tillväxt som skapar nytt kapital. Den svenska kapitalmarknaden bör vi använda som modell för hur vi inom EU ska utveckla en gemensam Kapitalmarknadsunion, CMU. En sådan uppnår vi inte genom högre skatter, fler regleringar och minskat utrymme för konkurrens. För att EU ska kunna få en fungerande Kapitalmarknadsunion räcker det inte bara med gemensamma regler som gör unionen utan också regler som stimulerar kapital och utvecklar marknaderna.

Sverige behöver nu ta på sig en ledartröja för att utveckla en europeisk Capital Markets Union.

Det första steget är att alla måste inse att kapital kräver lönsamhet. Annars attraheras inte kapital och annars växer det heller inte i den takt som krävs för nya investeringar.

Det andra steget är att inse att en kapitalmarknadsunion som fungerar dynamiskt och över gamla nationsgränser kräver öppna marknader och aktörer som öppnar dem. Förmedlare är ett sätt, regelsystem som underlättar för olika kapitalmarknadsaktörer att verka över hela unionen med samma regler och en öppenhet för nya konkurrens och nya finansierings- och betalningslösningar är nyckeln till detta.

Så reglera inte marknadernas sätt att fungera, skapa däremot gemensamma regler för dem. Reglera inte produkter och tjänster, skapa däremot gemensamma regler för ansvar, stabilitet och insyn. Låt många olika verksamheter växa och flätas samman. Får vi en europeisk kapitalmarknad kommer det att gynna den svenska kapitalmarknadens många skickliga aktörer men också hela den euroepiska ekonomi som svensk ekonomi är beroende till.

Så låt oss se till att vi får en kapitalmarknadsunion som har kapital, marknad och inte bara en union i botten.

Gunnar Hökmark

Ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening och tidigare Europaparlamentariker, där han bland annat ansvarade för stora delar av den moderna bankkrislagstiftning som idag är en viktig grund för europeisk finansmarknad.