Vi firar Frivärld tio år!

Publicerat av Gunnar Hökmark den

I höst firar Frivärld – Stockholm Free World Forum – tio år. Det är tio år som är värda att fira, där den säkerhets- och utrikespolitiska agendan sakta har förändrats. Frivärld har varit ledande i att utveckla en debatt som har sett med realism på de hot som Putins styre över Ryssland innebär för Sverige och vår region. Frågorna om fri handel och globaliseringens positiva effekter har stått högt på agendan. 

Vi har varit i täten och klargjort de hot som den kinesiska diktaturen innebär globalt och mot demokratiska länder. I den svenska debatten har vi i den delen haft stor nytta av den kinesiska ambassadören i Stockholm som genom ord och handling ville försöka skrämma kritiker till tystnad i det svenska samhället. Vi har samtidigt visat varför Kina inte ska stängas ute från den globala ekonomin, om nu någon tror det vore möjligt, utan att regimen ska mötas med krav på att respektera den internationella rättens principer. Frivärld bildades 2011.

Det var tre år efter Rysslands invasion av Georgien. Fyra år efter att Vladimir Putin i sitt omtalade Münchental inlett det kalla kriget 2.0 genom att slå fast att Sovjetunionens fall, inte dess existens,  var en historisk tragedi. Kraven på demokrati avfärdade han som ett uttryck för omvärldens aggression. Tio år tidigare hade samme Putin återupprättat Sovjetunionens nationalsång som Rysslands.

Samtidigt som Sovjetunionens nationalsång åter började sjungas inleddes den militära upprustning som vi i dag ser resultatet av i form av en mängd av nya och avancerade vapensystem tillsammans med förband för snabba och riktade militära operationer mot omvärlden. Ryssland hade sedan 2000-talets början utvecklat en militära förmåga riktad mot grannarna i Östersjön, mot Arktis och för att kunna dominera Östersjöregionen och norra Europa. 

Den sökande demokratiska utvecklingen under 1990-talet hade brutits genom en oförsonlig klappjakt politisk opposition och på allt som var oberoende till Kreml, från fria media till entreprenörskap och fria företag. Med Putin kom fängslanden och avrättningar av oppositionella krafter och alla dem som inte underordnade sig hans personliga makt. Företag togs över, köptes upp för slumppris eller konfiskerades helt enkelt genom en rättsapparat som gick regimens ärenden. Det var uppenbart att utvecklingen innebar ett hot mot demokratier och rättsstater i Rysslands närhet. 

Min vän Mats Johansson, då riksdagsledamot hade tröttnat på hur klarspråk om hoten mot Sverige bemöttes och på hur oppositionen övertrumfade regeringen i att vilja nedrusta försvaret. I riksdagen fick Mats och andra påpekanden från sin gruppledning om att man inte borde ”tala om Ryssland”. Samma försök att påverka mig hade jag fått från andra håll när jag skrev i Dagens Nyheter om hur rysk energipolitik var på väg att dominera europeisk energiförsörjning.  

Försvarspolitiken inskränkte sig till hur internationella insatser skulle utformas, under det ihåliga mantrat att Sveriges gränser bäst försvarades långt borta från Sverige. Det var på modet både bland politiker och militärer att avfärda hoten om militära angrepp mot Sverige som föråldrade tankemodeller eftersom Sovjetunionen med sin invasionskapacitet inte längre fanns. Den militära underrättelsetjänsten hade 2003 till och med lanserat sin bedömning om att väpnade angrepp mot Sverige kunde uteslutas för överskådlig framtid, något som den dåvarande regeringen gärna gjorde till sin analys.

Tron på att väpnade angrepp kunde uteslutas byggde inte på någon unik insyn i hemliga underrättelser eller djupa analyser, utan på en ytlig glädje över att världen såg annorlunda ut än vad den hade gjort. Det var ohistoriskt och bara något år senare ångrade de ansvariga denna formulering men då hade den redan blivit politiskt populär och bekväm för dem som ville fortsätta nedrusta försvaret. Sveriges gränser skulle försvaras med så lite soldater som möjligt, för att med nätverksriktade sensorer vara så modernt som det det bara gick. 

Mats Johansson och jag talade mycket om denna farliga utveckling, där viljan att undvika verklighetens hot ansågs vara klarsynt och upplyst, medan det ansågs som ytligt och gammaldags att peka på de nya framväxande hoten.

I själva verket var alltför många fastlåsta vid att förstå världen genom det gamla kalla krigets logik så de i en ny tid inte kunde se de nya mönster av hot som växte fram. I den försvarsberedning som presenterades 2004 hade jag varit den ende som hävdade att hoten om väpnade angrepp kvarstod och att föreställningen om att väpnade angrepp mot Sverige kunde uteslutas var fel tänkt. Jag påpekade också att det inte heller fanns belägg för att Ryssland skulle var på väg i en demokratisk och europeisk riktning.

Det krävdes inte djupa analyser för detta, utan bara öppna ögon och öron. Men hoppet om att den eviga freden var säkrad och behovet av att kunna motivera budgetbesparingar var större än kravet på att värna nationens säkerhet. 

Svensk säkerhetspolitisk debatt präglades av en verklighetsflykt och en ovilja att tala om de lösningar som den nya tidens hot krävde. Frivärld ändrade på det.

Natofrågan hade varit lagd på is och försvaret var nedrustat till  sin kanske lägsta nivå någonsin i modern svensk historia – i en tid då upprustningen kring oss var intensiv. Numera diskuteras Nato mer än någonsin och försvaret är under återhämtning från de allra lägsta nivåerna.

Det var avgörande att Frivärld kom i gång med sin verksamhet. Om det nya kalla kriget. Om Rysslands växande militära förmåga och politiska aggressivitet. Om hur Östersjöregionen hade kommit att bli det nya Europas spänningsfält mellan det som var kvar av öst och väst. 

Ryssland visade självt hur fel tron på den eviga freden var. När den ryska invasionen av Ukraina genomfördes 2014 beskrevs den allra först som en intern uppgörelse, men till slut vaknade Sverige till en ny tids verklighet. Den nya vakenheten ledde inte till någon omsvängning av försvarspolitiken men väl till insikten om att världen kunde vara farlig. Frivärld såg till att verkligheten kom in i den svenska säkerhetspolitiska debattens förutsättningar.

Det var uppenbart att Estland, Lettland och Litauen, liksom Polen, Tyskland, Danmark och Norge, hade sin säkerhet fredad genom medlemskap i Nato. Det var även uppenbart att Nato, genom sin existens och närvaro gav stabilitet i hela Östersjöregionen liksom åt Norra Europa. Trots det var Natofrågan en fråga som den svenska debatten flydde ifrån. Frivärld bröt mot detta och har sett det som en av sina viktigaste uppgifter att visa hur Nato ger oss alla säkerhet i vår del av världen.

Nu har debatten svängt. Det finns i riksdagen en majoritet för en Nato-option som regeringen förnekar. Av pragmatiska skäl, och som en konsekvens av de internationella insatserna, har det svenska försvaret Nato-anpassats ner till plutonsnivå. Men trots att man gärna utvecklar Nordiskt samarbete, Atlantiskt samarbete, Träningssamarbete och Operationellt samarbete –- vägrar regeringen medlemskap i Nato och dess säkerhetsgarantier. 

De länder som i dag ger Sverige ökad säkerhet genom sitt medlemskap Nato får genom Sveriges utanförskap en minskad säkerhet. Det är dags att ändra på det och opinionen har snabbt rört sig i den riktningen.

Sedan Frivärld bildades har vi påverkat och utvecklat den säkerhetspolitiska debatten. När Mats Johansson alltför tidigt gick bort 2017 fick jag ansvaret att vara ordförande för Frivärld. Det är ett fantastiskt fint uppdrag.

Vi har fortsatt att utveckla verksamheten på samma sätt som tidigare, genom att fästa uppmärksamheten på de faktiska hot som möter Sverige och riktar sig mot det öppna samhället.

Det gäller Rysslands nya krigföring där man suddar ut gränserna mellan krig och fred. Kinas politik som går ut på att använda sin ekonomiska styrka för att sätta press på och kuva andra. Vi sätter ljus på hoten, på dem som angriper vårt samhälle och de krav på oss själva detta ställer.

Utmaningarna är många. Ur det kalla krigets låsta block och bipolära värld har det vuxit fram en multipolär värld.

Där är diktaturer och despotier inte längre slutna mot omvärlden utan omvärlden är en del av deras värld. Där har de inte heller självklart motbalanserande krafter. Där kan de låta mörkrets krafter operera i fria samhällen, med diktaturens logik och medel.

Ryssland är genom sin krympta ekonomi inte längre ett globalt hot men är i kraft av sin militära förmåga och sitt våldskapital hot mot Europa. Det gäller Rysslands militära förmåga, dess operationer för destabilisering och politiken för att göra andra länder energiberoende.

Kina har genom sin utveckling mot att bli världens största ekonomi kommit att bli världens mäktigaste diktatur och tvekar inte inför att använda denna makt i en öppen värld. Det kinesiska kommunistpartiet ser hela världen som sin spelplan. Den logik som präglar förtrycket i Kina präglar också dess utrikes- och påverkanspolitik.

Iran och diktaturerna i Mellanöstern slåss om regional kontroll, men har ambitioner som är globala.

USA är under en långvarig utveckling, där fokus allt mer står på Stillahavsregionen snarare än Europa. Åren med Trump var förhoppningsvis en parentes men också ett uttryck för en långtgående förändring där amerikansk politik i världen beror på hur världen uppfattas i USA. Det gäller synen på allianser och vilka som är fiender, men framförallt synen på vad som är den fria världens gemensamma intressen.

Europa behöver USA för att kunna möta det militära hot som Ryssland innebär och USA behöver Europa för att möta det globala hot Kina är. Och Kina är ett hot även i vår del av världen.

Cyberkrigföring, industrispionage, destabiliseringsoperationer, hot genom militär närvaro, desinformation, korruption och köp av strategiska företag och medier, penningtvätt och kriminalitet tillhör den krigföring som pågår i skuggan av despotier, där rättsstaten blivit en stat som ger makten all rätt. Det är i denna gråzon som vi idag ser omedelbara hot mot vår säkerhet och demokrati.

Därför lanserade Frivärld vårt Gråzonsprojekt – som syftar till att visa hur företag och samhällsinstitutioner utsätts för hot och attacker i det dolda.

Vi har utvecklat en verksamhet för att analysera och förstå desinformation inom ramen för CIDA, Center For Influence and Disinformation Analysis.

Vi ser Europa som en avgörande gemenskap för att möta hoten mot den fria världen. Europa måste tillsammans med USA stå starka tillsammans för att despotier ska tvingas förhålla sig till den fria världens regler, istället för det omvända. Vårt projekt för framtidens Belarus är ett uttryck för detta liksom för vårt systematiska arbete för att stödja frihetens krafter. 

Därför driver vi nu vårt projekt Europa Nu, som handlar om de ekonomiska reformer som krävs för att göra Europa starkt och till en självklar del av den globala ekonomins frihetskrafter. Europeiska Unionen måste skapa kapacitet och kapabilitet för att kunna möta hoten mot samhälle och företag. och leda den globala ekonomins utveckling, samt tillsammans stå militärt starka inom ramen för Nato.

Internationell handel är en avgörande förutsättning för den ekonomiska tillväxt som innebär både välstånd och ekonomisk styrka liksom förmåga att möta klimatförändringen. Vi arbetar, genom Frihandelsbloggen, analyser och utredningar på att visa hur globaliseringen har gett välstånd och bekämpat fattigdom. Frihandeln måste vara fri, men också öppen för dem som vill delta på dess villkor.

En av den fria världens viktigaste institutioner är just den internationella rättsordningen. Vi kommer under hösten genomföra ett antal olika projekt för att visa hur Den fria världen måste agera gemensamt för att värna dess värden i en tid då despotier kan utnyttja vår öppenhet.

Vi skapar förutsättningar för en diskussion om hur vi möter dessa hot genom att påminna om att det är det demokratiska samhällets institutioner, inte välviljans och än mindre hyckleriets deklarationer, som ger oss säkerhet, fred och en demokratisk samhällsutveckling.

Frivärld står för en utrikespolitik och säkerhetspolitik baserad på den liberala demokratins institutioner, – inte på tron på att politiska deklarationer värnar freden.

Utrikesakademin har gett nya generationer en inblick och en förmåga att föra den diskussionen vidare. 

Vi som vill värna det öppna samhället måste värna de institutioner som ger stabilitet och trygghet. Vi måste se realistiskt på de krafter som vill underminera dessa institutioner och som drivs av andra värderingar och syften än den liberala demokratins.

  • Marknadsekonomin med global frihandel är en institution som bidrar inte bara till välstånd och social trygghet utan också till de innovationer och mänskliga framsteg som är nödvändiga för att möta vår tids stora utmaningar – från växthuseffekten till fattigdom och utsatthet.
  • Öppenheten för nya tankar och nya idéer är avgörande för den fria världens möjligheter att skapa en utveckling som ger säkerhet, tillväxt och kunskaper som den nya tiden kräver.
  • Diktaturer ska inte isoleras, utan konfronteras med den öppna ekonomins och det öppna samhällets alla krafter. Transparens om vad de gör och klarhet om vilka vi har att göra med är avgörande för utvecklingen av en politik som möter den auktoritära kartell som formas av det gemensamma intresset att legitimera förtryck.
  • Internationella avtal och lagar måste respekteras och utvecklas i den liberala demokratins anda. Den nya tidens teknologier och forskning måste komma till användning i öppenhet och under de lagar och regler som gäller för öppna samhällen.

Hoten från Ryssland kvarstår i både traditionella och nya former. Kina har genom sin aggression och krav på dominans kommit att förändra den säkerhetspolitiska agendan, inte bara för sina grannar utan för hela världen. Hybridkrigföring, destabilisering, desinformation, industrispionage och cyberkrigföring har skapat fler möjligheter att initiera konflikter med andra. De nya hoten har alla två saker gemensamt. De känner inga avstånd och heller inga gränser.

Det innebär att det första steget lätt kan tas i avstånd, anonymitet och utan ansvar. Eskaleringstrappan går allt djupare ner i vårt samhälles normala och vardagliga liv. Som alltid riskerar detta att sluta i väpnade operationer och militära angrepp.

Varje del av vårt samhälle måste försvaras mot varje typ av hot. Därför är det bra att vi nu fått myndigheter och strukturer för att möta både cyberkrigföring och desinformation. Det har Frivärld föreslagit och arbetat för. Men det är nu lika viktigt som tidigare att klargöra att ska vi kunna möta hoten mot våra institutioner med aktiva åtgärder måste vi också tillsammans med andra ha förmågan att stå emot militära hot. Alla hot hänger nämligen samman med varandra.

Säkerhetsrådet har blivit en central plats för svensk säkerhetspolitisk debatt om alla dessa och andra frågor. Med våra Senior Fellows har vi både resurser och kanaler att föra debatten vidare. 

Sverige bör gå med i Nato. Sverige måste som nästa steg i återställande av försvarsförmågan anslå två procent av BNP till försvaret, såsom även andra demokratiska länder har åtagit sig att göra. Vi bör varje år göra en uppdatering av hur vår säkerhetspolitiska situation har förändrats och utvecklats för att säkerställa att vi har ett försvar som är anpassat till hoten. 

Vi måste även utveckla ett försvar för de hot och angrepp som drabbar oss i gråzonen, där europeisk sammanhållning är avgörande, liksom vi måste kunna bemöta lågintensiv krigföring och destabilisering. Hoten från Kina måste mötas med en strategi som gör det möjligt att möta diktaturens logik och strategi. 

Därför behöver Europa Nu ekonomiska reformer, insatser för fri handel och en fördjupad inre marknad så vi blir en ledande global ekonomi som med en gemensam säkerhets- och försvarspolitik står starkt i världen. 

Europeiska unionen måste vara ledande och stå i centrum för teknisk utveckling, frihandel och en globalisering på den liberala demokratins grund samt vara en ledande global aktör för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter när inga andra är det. Klimatfrågan avgörs genom det globala engagemang Europa kan mobilisera bland andra och den utveckling vi själva föregår med och kan dela med av till andra. Europeiska unionen behöver en gemensam säkerhets- och försvarspolitik som tillsammans med ekonomisk styrka och en tydlig utrikespolitik ger Europa geopolitisk kraft. 

Frivärld har uppnått mycket under de gångna åren. Vi ska uppnå mer. Det faktum att despotiernas krafter ser oss som en utmaning vittnar om deras svaghet och idéernas styrka. Så när vi firar 10-års jubileum är det också framtida framgångar vi ser fram emot.

Kategorier: Blogg

26 kommentarer

Uniswap Free Gateway go free $400 · 02 december 2021 kl. 20:17

Official Platform Uniswap Free Gateway go free $400! Click Here: https://telegra.ph/Official-Platform-Uniswap-Free-Gateway-11-30 ❤️

Best Dating Site · 07 december 2021 kl. 16:12

❤️ You have unread messages from Faith (2)! Click Here: http://bit.do/fSN6U ❤️

Best Dating App 2022 · 08 december 2021 kl. 5:19

❤️ Emily want to meet you! Click Here: https://clck.ru/ZCwW5 ❤️

Best Dating App · 28 december 2021 kl. 15:21

❤️ Kate want to meet you! Click Here: http://inx.lv/pIaX?h=71eb0314163194fd5c7e33c82dbf6c1c- ❤️

lebron 17 · 07 januari 2022 kl. 19:04

Thank you a lot for giving everyone an extremely marvellous possiblity to check tips from this web site. It can be so excellent plus jam-packed with amusement for me and my office peers to search your website really three times in one week to study the latest guidance you have got. And indeed, I’m also actually amazed concerning the attractive points you serve. Some two areas in this posting are honestly the most efficient we’ve had.

jordan shoes · 08 januari 2022 kl. 23:44

I have to express my gratitude for your kind-heartedness supporting individuals that have the need for guidance on that niche. Your personal commitment to getting the solution all through came to be pretty effective and has in every case permitted women like me to reach their targets. Your entire insightful suggestions denotes this much to me and much more to my mates. Best wishes; from all of us.

yeezy 500 blush · 08 januari 2022 kl. 23:45

I have to express some thanks to this writer just for rescuing me from this particular scenario. As a result of exploring throughout the online world and finding notions which are not helpful, I figured my life was over. Being alive without the presence of answers to the issues you’ve sorted out through your entire post is a critical case, and the ones that might have badly damaged my career if I hadn’t come across your site. Your capability and kindness in dealing with everything was very useful. I don’t know what I would have done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I can now look forward to my future. Thank you so much for this professional and amazing guide. I won’t think twice to endorse your web site to any person who should receive guidelines on this subject.

off white clothing · 10 januari 2022 kl. 5:05

I am only commenting to let you know of the awesome discovery my girl found viewing yuor web blog. She came to understand many things, with the inclusion of how it is like to possess a very effective teaching character to let the rest completely know just exactly a number of specialized matters. You truly did more than her expected results. Thank you for showing the useful, safe, revealing not to mention easy tips about the topic to Tanya.

kevin durant shoes · 10 januari 2022 kl. 5:06

My spouse and i ended up being quite comfortable that Emmanuel managed to finish off his studies from your ideas he had through your weblog. It is now and again perplexing just to happen to be handing out techniques which often some people may have been making money from. We do know we need the writer to give thanks to for this. All of the illustrations you’ve made, the straightforward site menu, the friendships you aid to engender – it’s got most fabulous, and it’s helping our son in addition to our family understand this article is satisfying, which is really serious. Thank you for all!

jordan retro · 11 januari 2022 kl. 11:55

My spouse and i were really joyous that Ervin managed to round up his investigation from the precious recommendations he gained when using the blog. It’s not at all simplistic to simply always be freely giving facts which usually other people could have been making money from. Therefore we consider we have the blog owner to appreciate for that. The entire illustrations you’ve made, the easy site navigation, the friendships you will make it easier to promote – it’s got most great, and it’s really making our son in addition to us know that that subject matter is excellent, which is certainly truly pressing. Many thanks for the whole lot!

yeezy · 12 januari 2022 kl. 21:58

I really wanted to jot down a quick message so as to express gratitude to you for these remarkable suggestions you are showing on this website. My extended internet look up has finally been rewarded with really good content to write about with my family members. I ’d assume that we readers actually are undoubtedly blessed to exist in a fine community with many awesome individuals with useful hints. I feel truly lucky to have discovered the site and look forward to some more exciting moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

Best Dating Site · 13 januari 2022 kl. 18:48

❤️ You have unread messages from Debbie (2)! Click Here: http://inx.lv/j99G?2s7c7 ❤️

Best Dating Site 2022 · 13 januari 2022 kl. 19:13

❤️ Alyssa want to meet you! Click Here: http://inx.lv/j99G ❤️

supreme clothing · 14 januari 2022 kl. 4:36

Needed to send you this little observation in order to give thanks once again just for the superb ideas you’ve shown in this case. It has been so open-handed with people like you to grant openly precisely what a lot of folks could possibly have made available for an ebook to make some dough for their own end, especially now that you could have done it if you wanted. These creative ideas also worked to be the fantastic way to be sure that most people have similar zeal just as my personal own to find out many more on the topic of this issue. I believe there are many more pleasant times ahead for people who read your site.

supreme clothing · 17 januari 2022 kl. 16:24

I precisely wished to say thanks yet again. I’m not certain what I might have created in the absence of the actual techniques discussed by you concerning such a industry. This has been an absolute hard crisis in my view, however , understanding the very specialized fashion you dealt with that took me to cry with contentment. Now i am thankful for the support and even hope you are aware of a powerful job that you’re getting into teaching people through the use of a web site. I know that you’ve never encountered any of us.

kobe sneakers · 17 januari 2022 kl. 16:29

I’m commenting to make you know what a cool experience our child encountered visiting the blog. She discovered a wide variety of pieces, which include what it is like to have a very effective coaching spirit to get certain people without problems have an understanding of chosen problematic topics. You undoubtedly exceeded my expected results. Many thanks for showing those invaluable, trustworthy, informative and unique tips about your topic to Kate.

supreme clothing · 18 januari 2022 kl. 23:31

I just wanted to write down a note to appreciate you for those precious facts you are placing here. My rather long internet search has at the end been paid with wonderful knowledge to write about with my guests. I ’d express that many of us website visitors are very blessed to be in a good site with very many brilliant people with insightful secrets. I feel somewhat happy to have encountered your web pages and look forward to so many more enjoyable moments reading here. Thank you once again for a lot of things.

supreme hoodie · 20 januari 2022 kl. 5:45

I actually wanted to construct a quick note to say thanks to you for all of the splendid hints you are writing on this website. My time consuming internet investigation has at the end been honored with beneficial knowledge to talk about with my pals. I would admit that most of us visitors are very much endowed to exist in a notable community with very many perfect individuals with beneficial pointers. I feel truly grateful to have encountered your webpages and look forward to so many more excellent minutes reading here. Thank you once more for everything.

moncler jackets · 20 januari 2022 kl. 5:51

I and also my guys were reviewing the excellent points found on the website and then at once developed an awful suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. These boys were for this reason excited to learn all of them and have in fact been having fun with those things. We appreciate you actually being indeed considerate and also for choosing certain beneficial themes most people are really needing to discover. My very own honest apologies for not saying thanks to earlier.

bape clothing · 21 januari 2022 kl. 12:58

I have to show my appreciation to this writer for bailing me out of this particular incident. As a result of surfing around through the the web and getting opinions which were not pleasant, I thought my entire life was done. Existing devoid of the strategies to the issues you have resolved as a result of your good website is a serious case, as well as ones that could have adversely damaged my entire career if I had not noticed the blog. Your main mastery and kindness in touching every part was priceless. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a thing like this. I’m able to now look ahead to my future. Thank you so much for the expert and sensible help. I won’t hesitate to refer your blog to anybody who should get assistance on this matter.

kawhi leonard shoes · 21 januari 2022 kl. 12:58

I must point out my respect for your kind-heartedness in support of men and women who actually need guidance on this one area of interest. Your personal commitment to passing the message up and down appeared to be definitely informative and has truly empowered girls like me to realize their ambitions. Your personal invaluable tutorial entails this much to me and extremely more to my office colleagues. Thank you; from everyone of us.

supreme outlet · 21 januari 2022 kl. 23:08

I needed to put you a very small note just to thank you once again for the pleasing suggestions you’ve discussed in this article. This is so tremendously generous with people like you to provide publicly all a number of us could have offered for sale as an ebook to end up making some money on their own, precisely considering the fact that you might well have tried it in the event you considered necessary. These solutions as well served to become great way to know that other individuals have the same keenness just like my very own to find out whole lot more in regard to this issue. I am certain there are many more fun situations up front for individuals who scan through your website.

1laggard · 13 januari 2022 kl. 0:35

3registered

gay dating sites for people in the closet · 14 januari 2022 kl. 15:28

free gay dating east tennessee https://gaypridee.com/

google zoom gay pnp chat · 14 januari 2022 kl. 21:47

free gay chat roulette https://gay-buddies.com/

stiges gay dating · 15 januari 2022 kl. 13:55

gay dating denver, co https://speedgaydate.com/

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *