Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 50

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Veckorapport Europaparlamentet
Vecka: 50

2005-12-16

Brysselkansliet önskar alla veckorapportens läsare en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!

Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg.

Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se

Budget – EU:s budget 2006

Europa Parlamentet har i veckan efter utdragna förhandlingar med rådet
antagit EU:s budget för 2006 i en andra läsning (Dombrovskis EEP-ED, LV
(A6-0307/2005) och Pittella PSE, IT (A6-0309/2005)).

Rådet har efter parlamentets första läsning skurit ner de anslagsökningar
som parlamentet förordat för jordbrukspolitiken och strukturfonderna. I
den andra läsningen kan inte parlamentet påverka anslagen till jordbruket
(s.k. obligatoriska kostnader). Dock har rådet accepterat parlamentets
krav på en utgiftsökning på c.a. 100 miljoner euro för att finansiera en
rad initiativ i syfte att matcha ambitionerna för Lissabonstrategin så som
t.ex. program för forskning och utveckling samt program för att förbättra
förutsättningarna för företagande. Rådet och parlamentet har också enats
om en utgiftsökning för externa åtgärder samt att mer medel ska tillföras
den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Total kommer EU:s budget
för 2006 att uppgå till 1,01 % av EU:s BNI.

Den moderata delegationen röstade emot EPP-ED:s linje i några fall då vi
anser att det finns utrymme för fler besparingar i EU:s budget. Vi röstade
emot att öka anslagen för kultursatsningar inom ramen för EU budgeten och
anser att anslagen till strukturfonderna skall sänkas. Moderaterna vill
även minska anslagen till EU:s jordbrukspolitik. Den moderata delegationen
röstade dock för att stärka anslagen till forskning och utveckling i syfte
att stimulera Europas konkurrenskraft samt för anslagen till EU:s externa
relationer. I slutändan röstade vi för budgeten som helhet då det är
viktigt att ge EU rimliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.
/PJ

Rättsliga – Europeiskt betalningsföreläggande

Europaparlamentet antog i veckan ett betänkande (A6- 240/2005) av Arlene
Mc Carthy (PSE, UK) om ett europeiskt betalningsföreläggande. Antagandet
av detta betänkande är ett ytterligare steg för att förbättra den inre
marknaden på det civilrättsliga området. Medborgare och företag kan nu
använda sig av ett enkelt, harmoniserat förfarande för obetalade
fordringar inom hela unionen. Det har visat sig att framförallt
småföretagare har haft problem tidigare med obetalade fordringar eftersom
det har varit svårt att sätta sig in i andra länders system. Rapportören,
Mc Carthy hade förhandlat med Kommissionen och Rådet så att hennes
betänkande kunde tas i första läsningen. Inom parlamentet rådde stor
enighet och Moderaterna följde vår parigrupp EPP-ED och röstade för
betänkandet. /RA

Medborgerliga – Datalagring

Parlamentet antog i veckan det mycket omstridda förslaget (A6- 365/2205)
om datalagring. Kommissionens förslag förbättrades avsevärt genom
behandlingen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Det
förbättrades så mycket (mindre data som skulle lagras, ej direkt lagring
av misslyckade uppringningsförsök, mer dataskydd, kostnadsersättning, en
översynsklausul, osv) att Rådet inte kunde godta parlamentets synpunkt.
Eftersom detta förslag absolut skulle tas i första läsningen, genom en
kompromiss mellan Rådet, parlamentet och Kommissionen, gick helt enkelt de
två största grupperna i parlamentet EPP-ED och PSE bakom ryggen på den
liberale rapportören Alexander Alvaro (ALDE, Ty) och gjorde upp. Detta
resulterade i att EPP-ED och PSE skrev nya ändringsförslag till plenum som
Rådet (och kommissionen) kunde gå med på. Och eftersom de båda grupperna
tillsammans har majoritet gick förslaget igenom. Moderaterna, som hela
tiden varit emot denna massregistrering, drev frågan hårt i vår grupp och
Charlotte Ceders
chiöld, som bland annat varit rapportör på Inre Marknadsutskottets
yttrande lyckades få upp ett eget ändringsförslag till votering. Det
röstades dock ned.

Slutsatsen av kompromissen mellan Rådet och Parlamentet är att data skall
lagras i 6-24 månader med flexibilitet för de länder som vill gå längre,
om det först anmäler detta till Kommissionen. Vidare lagras numera även
samtlig e-mail trafik inom unionen (använd Hotmail, vars server ligger i
USA!) och som tidigare samtlig telefontrafik, fast såväl som mobil, sms,
mms och övriga multimedia-tjänster. Direktivet innehåller även en annan
flexibilitetsmekanism som tillåter unionen eller enskilda medlemsländer
att gå längre om de så önskar, med lagring av flera typer av data. På
kostnadssidan kunde ingen kompromiss uppnås, så resultatet av de båda
gruppernas och Rådets ”kompromiss” blev att ersättningen för kostnaden av
denna lagring skulle beslutas av medlemsstaterna. För svenskar är detta
olyckligt eftersom regeringen uttryckligen har sagt att ”i Sverige har vi
en tradition av att lägga dessa kostnader på operatörerna” medan t ex den
irländska regeringen kompenserar sina operatörer med 100 miljoner pund per
år. R
esultatet blir självklart olika konkurrensförutsättningar. Vidare skall
tillgång till de lagrade uppgifterna numera ges för ”allvarliga brott”,
medan utskottet antagit ändringar som begränsade tillgången till de brott
som ingår i europeiska arresteringsorden. Endast behöriga nationella
myndigheter skall ges tillgång till datan, men inte heller vilka dessa är
finns specificerat, det är upp till medlemsstaten. Är det i Sverige
domstol, polis, skatteverk? I debatten som försiggick voteringen
poängterade Charlotte Cederschiöld att datalagring kan strida mot
grundläggande rättigheter medan Inger Segelström sade att detta var ett
bra minimidirektiv.

Moderaterna, som hela tiden varit skeptiska till detta
övervakningsförslag, avvek från EPP-ED och röstade mot hela förslaget,
såväl de nya kompromissändringsförslagen som slutvoteringen. För mig, som
slutar här i Bryssel idag, var det ju lite extra tråkigt, men jag tar nya
tag från och med årsskiftet i Stockholm. Tack och hej!/ Roberta A

Petitioner – LRAU-lagstiftningen i Spanien

Parlamentet antog i veckan ett betänkande (A6-382/2005) från
petitionsutskottet, rapportör Jannelly Fourtou (ALDE,Fr), som behandlar de
c:a 15 000 petitioner som inkommit till parlamentet om en spansk
bygglagstiftning i Valencia, LRAU. Samtliga medborgare inom unionen har
rätt att framställa sin åsikt (genom en petition) till parlamentet om
administrativa missförhållanden inom EU. Dessa petitioner påtalade
samtliga att den spanska LRAU- lagstiftningen var rättsosäker, tillät
felaktig expropriation, medgav usel offentlig upphandling, misstolkades
avsiktligt av lokala myndigheter samt öppnade för korruption. Utskottet
poängterade vissa missförhållanden, utan att ta ställning i sak. I
slutvoteringen följde Moderaterna EPP-ED och röstade för betänkandet. /RA

Inre marknad – Maskindirektivet

I veckan antogs även att betänkande (A6- 338-2005) av Andreas Schwab
(EPP-ED, Ty) som var andra läsningen av maskindirektivet. Ärendet var
oproblematiskt, endast ett fåtal ändringsförslag fanns. Detta direktiv är
ett tillägg till 1995 års maskindirektiv och öppnar för möjligheten att
förbjuda farliga maskiner, rör systemet för överprövning av harmoniserade
standarder, CE- märkningen samt innebär en reformering av
översynssystemet. /RA

Inre marknad – Konsumentskydd i de nya medlemsstaterna

Parlamentet antog även ett betänkande (A6- 378/2005) av Henrik Dam
Kristensen (PSE, Dk) om skyddet av konsumentintressen i de nya
medlemsstaterna. Rapporten fokuserande endast på de nya medlemsstaterna
och det – i rapportörens ögon – bristfälliga konsumentskyddet i dessa
stater. Skuggrapportören från vår grupp Zuzana Roithova (EPP-ED, Tj) hade
skrivit ett flertal ändringsförslag till Kristensens rapport för att
poängtera liknade brister även i de gamla MS. Moderaterna stödde hennes
förslag, men avvek i slutvoteringen från vår grupp och röstade emot. Detta
berodde på att rapporten innehöll skrivningar om informationskampanjer,
eurokampanjer, mer finansiering och personal till konsumentfrågor i de nya
medlemsstaterna samt bättre konsumentundervisning i skolorna. Vi anser att
detta är upp till de enskilda medlemsstaterna och inte skall beslutas på
EU- nivå. /RA

Miljö – Insamling och återvinning av batterier

Europaparlamentet har antagit en andrabehandlingsrekommendation om
förslaget till direktiv om batterier som syftar till att bättre organisera
insamling, behandling och återanvändning av förbrukade batterier och
ackumulatorer. Blokland (IND/DEM, NL), A6 – 335/05.

Syftet med direktivet är i första hand att förhindra användning av
tungmetaller i batterier och ackumulatorer och i andra hand att främja och
harmonisera insamlingen och återvinningen av batterier.

Medlemsstaterna ska med beaktande av de konsekvenser för miljön som
transporter har, vidta nödvändiga åtgärder för att maximera den separata
insamlingen av förbrukade batterier och ackumulatorer och förhindra ett
slutgiltigt bortskaffande i syfte att uppnå störst möjliga återvinning av
förbrukade batterier och ackumulatorer, anser Europaparlamentet. Det
ändrade dock inte insamlingsnivåmålen som föreslås i rådets gemensamma
ståndpunkt (dvs. 25% för bärbara batterier efter sex år och 45 % efter 10
år).

I fråga om återvinningsmål anser parlamentet att medlemsstaterna ska se
till att återvinningsprocesserna uppnår följande lägsta återvinningsgrad:
återvinning av 65 % av genomsnittsvikten av blybatterier och
blyackumulatorer och ett slutet kretslopp för allt bly som ingår i dessa,
återvinning av 75 % av genomsnittsvikten av nickelkadmiumbatterier och
nickelkadmiumackumulatorer och ett slutet kretslopp för allt kadmium som
ingår i dessa, och
återvinning av 55 % av genomsnittsvikten av andra förbrukade batterier och
ackumulatorer.

Samtliga aktörer i kedjan måste ta sin del av ansvaret. Tillverkarna ska
ansvara för kostnaderna för insamling, behandling, återvinning och även
informationskampanjer. Distributörerna ska vara skyldiga att kostnadsfritt
återta batterierna. Ledamöterna vill att möjligheten till minimiregler för
mindre tillverkare ska utgå.

Moderaterna röstade med EPP-ED för en linje nära rådets gemensamma
ståndpunkt. /CDR

Budgetkontroll – Utnämning ledamöter revisionsrätten

Åtta nya ledamöter av Revisionsrätten ska utses. Europaparlamentet har
idag röstat för att godkänna de åtta föreslagna ledamöterna. Sveriges
kandidat är Lars Heikensten, riksbankschef, Sveriges Riksbank.

Föreslagna ledamöter till Revisionsrätten:

Olavi Ala-Nissilä (Fi), Maire Geoghegan-Quinn (Irl), Lars Heikensten (Sv),
Morten Levysohn (Da), Karel Pinxten (Be), Juan Ramallo-Massanet (Es),
Vitor Manuel Da Silva Caldeira (Pt), Massimo Vari (It)

Europeiska revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsstat.
Ledamöterna utses av Europeiska unionens råd efter det att
Europaparlamentet har hörts, och varje medlemsstat nominerar en ledamot.
Ledamöterna ska utses bland personer som tillhör eller har tillhört ett
externt revisionsorgan eller som är särskilt kvalificerade för ämbetet.
Ledamöterna utses för en tid av sex år och kan utnämnas på nytt.

Europeiska revisionsrättens uppdrag är att göra en oberoende granskning av
hur EU:s medel uppbärs och används, och på så sätt bedöma hur de
europeiska institutionerna fullgör sina uppgifter i samband med detta.
Revisionsrätten undersöker om de ekonomiska transaktionerna har bokförts
korrekt, genomförts lagligt och korrekt och förvaltats på ett ekonomiskt,
effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionsrätten sprider resultatet av
sitt arbete genom att offentliggöra relevanta och objektiva rapporter i
rätt tid. Syftet med revisionsrättens arbete är att bidra till att
förbättra den ekonomiska förvaltningen av Europeiska unionens medel på
alla nivåer, för att se till att EU:s medborgare får största möjliga
valuta för pengarna.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för samtliga kandidater. /CDR

Fiske – Kvinnliga nätverk

Europaparlamentet antog en initiativrapport om situationen för kvinnor i
fiskesamhällen, Attwooll, (ALDE, UK), A6 – 341/05. Rapporten pekar på att
det behövs med nätverk för att stötta denna utsatta grupp och för att de
skall kunna hjälpa varandra att hitta nya vägar till försörjning.

Moderaterna valde att avstå i denna omröstning då vi i och för sig tycker
att det är bra med initiativ för nätverk men vi anser inte att frågan bör
sköta på EU-nivå. EPP-ED röstade för rapporten. /CDR

Fiske – Finansiering av fiskeripolitiken

Rapporten Finansiering av den gemensamma fiskeripolitiken och
havsrättsligt arbete av Stihler (PSE, UK), A6 – 340/05 röstades igenom av
Europaparlamentet. Rapporten behandlar instrumenten kring finansiering och
vill skapa mer transparens och högre effektivitet i genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitiken.

Moderaterna röstade liksom EPP-ED för rapporten. /CDR

Utveckling – Stöd till länder som påverkas av sockerprotokollet

Med anledning av reformeringen av jordbrukspolitiken och
handelsöverenskommelser har EU beslutat att ge stöd till de länder som
tidigare gjorts beroende av sockerstödet. KOM föreslår således åtgärder
för de 18 AVS-länder som omfattas av sockerprotokollet och som påverkas av
reformen av EU:s sockerordning
(A6-0281/2005). I EP hade utvecklingsutskottet föreslagit 80 miljoner euro
i ersättning till sockerbönderna medan budgetutskottet förordade KOMs
förslag på 40 miljoner euro i ersättning. Rapportören Lehdeux (ALDE, FR)
ansåg fortfarande att det var för lite ersättning och uppmanade
ledamöterna att rösta emot betänkandet. Moderaterna och EPP-ED gick på
budgetutskottets mer återhållsamma linje, vilket även blev den vinnande
linjen. /SK

Utrikes – Bulgariens framtida medlemskap

EP antog i veckan ett betänkande som fastslår att Bulgarien fortfarande är
på rätt väg för att uppfylla de skyldigheter som ett EU-medlemskap medför.
Tidplanen ser optimistisk ut för att uppnå det gemensamma målet för
anslutning till EU den 1 januari 2007 (A6-0342/2005). Rapportören, Van
Orden (EPP-ED, UK), betonade att Bulgariens anslutning enbart bör bero på
egna meriter och skall inte kopplas till några andra länders
anslutningsprocess.

EP välkomnar den allmänt positiva bedömningen av Bulgariens framsteg
mot anslutning i KOMs övergripande uppföljningsrapport för Bulgarien och
uppmanar Bulgariens regering och myndigheter att uppmärksamma de områden
där det krävs ökade insatser. EP konstaterar att Bulgarien fortsätter att
uppfylla de politiska kriterierna, och uppmanar Bulgarien att lägga
största möjliga politiska, finansiella och administrativa kraft på att
praktiskt genomföra lagstiftning och strategier, för att nå konkreta
resultat. Slutligen erkänner EP Bulgariens avsevärda bidrag till
stabiliteten i sydöstra Europa samt landets fortsatta roll i främjandet av
regional säkerhet och regionalt välstånd. Moderaterna och EPP-ED röstade
för betänkandet. /SK

Utrikes – Rumäniens framtida medlemskap

EP antog ett betänkande om Rumäniens förberedelser inför anslutningen till
EU (A6-0344/2005). Rapportören var Moscovici (PSE, FR). Där konstateras
att sedan KOMs senaste rapport kan avsevärda förbättringar ses. Men på
flera områden har framstegen inte varit tillräckliga, och Rumänien bör
omedelbart vidta åtgärder för att fylla dessa luckor och därmed kunna
ansluta sig till EU den 1 januari 2007. Det gäller framförallt kampen mot
korruption, institutionernas administrativa kapacitet och finansiell
kontroll som samtliga måste snabbas upp och stärkas.

Utsikterna till anslutning fungerar som en kraftfull katalysator för
reformer genom att de olika politiska, ekonomiska och sociala aktörerna
mobiliseras. EP betonar att de reformer som EU kräver av Rumänien ligger i
båda parters intresse och kommer att göra det möjligt för Rumänien att
till fullo utnyttja medlemskapets fördelar, samtidigt som det garanteras
att anslutningen sker under bästa möjliga förhållanden. Moderaterna och
EPP-ED röstade för betänkandet. /SK

Transport – Om funktionshindrades rättigheter i samband med flygresor

Evans (PSE, GB) betänkande om funktionshindrade personer rättighet i
samband med flygresor antogs av EP i veckan med 506 röster för, 6 emot och
1 nedlagd röst (A6-0317/2005). Syftar till att få bort diskrimineringen av
funktionshindrade personer vid flygningar.

Reservation eller ombordstigning skall inte nekas på grund av handikapp
eller funktionshinder förutom av välmotiverade säkerhetsskäl.
Ledningsenheten och flygplatsens användare skall finna lösningar på den
enskilda flygplatsen för att tillhandahålla passagerarna dessa tjänster.
Flygplatsen får huvudansvaret, men flygbolagen får samtidigt möjlighet att
erbjuda tjänsten.

48 timmar före avgång skall luftföretaget, dess agent eller den berörda
researrangören underrättas om en persons särskilda behov av assistans.
Förordningen ska gälla flygplatser med en årstrafik som överstiger 150 000
kommersiella passagerarrörelser.
Moderaterna och EPP-ED röstade för betänkandet. /SK

Transport – Eurovinjett

EP antog i veckand ett betänkande om avgifter på tunga godsfordon för
användningen av vissa infrastrukturer. Rapportören, Wortmann-Kool (EPP-ED,
NL), hade lyckats få fram en bred kompromiss med rådet som stöddes av EPs
samtliga grupper, undantaget den gröna gruppen. Betänkandet syftar till
att ha en harmoniserad avgift för tunga fordon och förenkla rörligheten
för väggodstransport i EU. Vägavgifterna får införas endast för fordon med
en högsta tillåten lastvikt på 3,5 ton eller högre. Dessutom skall KOM
göra en utvärdering om utförandet av direktivets konsekvenser, där hänsyn
till den tekniska utvecklingen, utvecklingen av trafiktätheten och
direktivets effekt på den inre marknaden görs.

Förslaget innebär att MS kommer att kunna ta ut olika nivåer på avgifterna
på olika vägavsnitt. MS kan till och med, om så önskas, undanta vissa
områden av regionalpolitiska skäl. Moderaterna följde EPP-ED och röstade
för betänkandet. /SK

Ekonomi – Konsoliderade bolagsskattebas

Europaparlamentet antog ett betänkande av Bersani (PSE, IT). I detta
uttrycker parlamentet sitt stöd för KOMs förslag om en gemensam
konsoliderad bolagsskattebas på EU-nivå för stora företag och att på
försök införa systemet med hemstatsbeskattning för små och medelstora
företag. Syftet med en konsoliderad bolagsskattebas är att förenkla
administrationen, minska den byråkratiska bördan samt minska
fullgörandekostnaderna, införa gemensamma villkor för likabehandling av
företag som är verksamma i flera medlemsstater, samt eliminera det
tvåsidiga problemet med dubbelbeskattning och skatteflykt.

Moderaterna anser att ett minst lika viktigt skäl är att det underlättar
för skattekonkurrens då det blir enklare att jämföra bolagskattenivåerna
mellan MS.

Europaparlamentet förespråkar ett successivt tillvägagångssätt och att en
frivillig konsoliderad skattebas införs till en början – vilket låter
företagen välja mellan de befintliga nationella skattebaserna och en
europeisk skattebas – och att en bedömning görs efter halva tiden för att
undersöka om det är lämpligt att gå över till en obligatorisk gemensam
konsoliderad skattebas.

Systemet med hemstatsbeskattning, som inför en mekanism för fördelning av
skatteintäkterna mellan de olika berörda nationella skattemyndigheterna
för att undvika skadlig skattekonkurrens, kan innebära en avsevärd
förenkling för de små och medelstora företagens gränsöverskridande
verksamhet, konstaterar parlamentet slutligen.

I det slutliga betänkandet slås det tydligt fast att det enbart handlar om
att konsolidera bolgaskattebasen och att det inte på något vis är fråga om
att harmonisera några nivåer. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för
betänkandet.. /UE

Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2006

Europaparlamentet antog en resolution om KOMs lagstiftnings- och
arbetsprogram för 2006. Resolutionen lades fram av EPP-ED, ALDE och UEN.
Resolutionen understryker vikten av ökade insatser för forskning och
utveckling samt fortsätta arbetet för att utveckla den inre marknaden.
Behovet av att fortsätta reformeringen av den gemensamma
jordbrukspolitiken betonas. Moderaterna röstade för resolutionen men avvek
från EPP-ED på de punkter som föreslog åtgärder beträffande bland annat
föräldraledighet och turism. /UE

Regionala – Direkt statligt stöd för regional utveckling

Ett betänkande om det direkta statliga stödets roll som verktyg för
regional utveckling antogs av parlamentet. Rapportören Koterec (PSE, SK)
var inte oväntat positiv till statligt stöd som ett verktyg för
utveckling. Moderaterna röstade emot betänkande eftersom vi inte kan
stödja betänkandets positiva skrivningar om statligt stöd. Vi avvek därmed
från EPP-ED. /UE

Industri – Energieffektivitet

Mechtild Rothes (PSE,DE) betänkande om energieffektivitet antogs i en
andra läsning av EP. De 49 kompromisserna som förhandlats fram i
samförstånd med Rådet antogs i det närmaste med enighet av EP. I den nu
antagna kompromissen uppmanas MS att uppnå energisparmålet, det är dock
inte bindande utan indikativt. Moderaterna röstade liksom EPP-ED för. /UE

Nästa vecka

Nästa vecka är sammanträdesfri. Parlamentet stänger för julledighet den 23
december. Arbetet återupptas den 3 januari med utskottsvecka i Bryssel.

Liten ordlista

EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Eurpaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter
i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter
parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i
utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller
politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-Kommissionen
MS = Medlemsstater

Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Internationell handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt
rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sociala = Utksottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)

AT/Österrike, BE/Belgien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark,
EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern,
IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta,
NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, SE/Sverige, SI/Slovenien,
SK/Slovakien, UK/Storbritannien


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.