Rapporter

Slutförhandlingar om småföretagarrapport

Slutförhandlingarna om rapporten pågår just nu i utskottet och det finns en bred enighet mellan de stora partigrupperna bland annat om att större press måste sättas på kommissionen gällande de föreslagna åtgärdernas implementerande. Läs Gunnar Hökmarks ursprungsförslag samt tillägg inför … Continue reading

Rapport om konkurrensbegränsande verksamhet mellan EU och Sydkorea

I mitten av januari lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om samarbetsavtalet mellan EG och Korea. Gunnar Hökmarks rapport behandlar detta avtal som ingår i en rad rådsbeslut om internationellt samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet. Hittills har … Continue reading

Gunnar Hökmark fortsätter att verka för ett enklare regelverk

Gunnar Hökmark ansvarig för yttrande om den digitala dividenden

Towards a reformed World Trade Organisation

2007/2184(INI) 8.10.2007 DRAFT OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs for the Committee on International Trade on Towards a reformed World Trade Organisation (2007/2184(INI)) Draftsman: Gunnar Hökmark SUGGESTIONS The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the … Continue reading

EU-kommissionens förslag till en ny energipolitik

EPP-ED gruppens resolution om situationen i Mellanöstern

Europaparlamentets resolution om situationen i Mellanöstern Europaparlamentet utfärdar denna resolution – med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Mellanöstern, – med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner nr 242, 338, 1373 och 1397, – med beaktande av kvartettens färdplan … Continue reading

Rapport om Better regulation antagen i det ekonomiska utskottet

I yttrandet stöder utskottet kommissionens mål men anser att man måste gå än längre; bland annat beklagas så kallad “gold plating”, dvs. att medlemsstater inför “förbättringar” som inte föreskrivs i EU-lagstiftningen när direktiv införlivas med nationell lagstiftning. Man uppmanar kommissionen … Continue reading