Rapporter

coeur_positive_blue+yellow_72dpi_en[1]

Pressmeddelande: arbetet med Global Economic Governance inleds

 – Öppnare världshandel, marknadsbaserade valutor och ansvarsfull penningpolitik. Det är några av de åtgärder som krävs för att möta de obalanser och svagheter som orsakade finanskrisen och som världsekonomin alltjämt står inför, säger Gunnar Hökmark (m), vice ordförande i Europaparlamentets … Continue reading

En ny europeisk småföretagarstadga

Rapporten som nu finns tillgänglig på svenska går att läsa i sin helhet nedan: 1. Europaparlamentet framhåller att tillämpningen av ”Think Small First”-principen på gemenskapsnivå och nationell och lokal nivå kräver ett konsekvent genomförande av bestämmelserna för den inre marknaden … Continue reading

Vägen ur finanskrisen

De föreslagna åtgärderna som kommer att presenteras inom ramen för Lisbon Coordination Group (G36) syftar till att förutom lösa de mest akuta problemen också lägga grunden för en stabil och långsiktig tillväxt och för att skynda på Lisabonnstrategins mål om … Continue reading

Slutförhandlingar om småföretagarrapport

Slutförhandlingarna om rapporten pågår just nu i utskottet och det finns en bred enighet mellan de stora partigrupperna bland annat om att större press måste sättas på kommissionen gällande de föreslagna åtgärdernas implementerande. Läs Gunnar Hökmarks ursprungsförslag samt tillägg inför … Continue reading

Rapport om konkurrensbegränsande verksamhet mellan EU och Sydkorea

I mitten av januari lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om samarbetsavtalet mellan EG och Korea. Gunnar Hökmarks rapport behandlar detta avtal som ingår i en rad rådsbeslut om internationellt samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet. Hittills har … Continue reading

Gunnar Hökmark fortsätter att verka för ett enklare regelverk

Gunnar Hökmark ansvarig för yttrande om den digitala dividenden

Towards a reformed World Trade Organisation

2007/2184(INI) 8.10.2007 DRAFT OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs for the Committee on International Trade on Towards a reformed World Trade Organisation (2007/2184(INI)) Draftsman: Gunnar Hökmark SUGGESTIONS The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the … Continue reading