Pressmeddelande: Striktare finanspolitiskt ramverk för Europa

– Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik röstade idag om långtgående förändringar av EU:s tillväxt- och stabilitetspakt. I och med det här beslutet tas ett viktigt steg mot ett striktare finanspolitiskt ramverk, som är av avgörande betydelse för att återupprätta den finansiella stabiliteten i många av EU:s medlemsstater och därutöver förbereda oss inför framtida ekonomiska utmaningar.

Det säger Gunnar Hökmark (m), ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP.

Europarlamentet går i och med dagens beslut mot en striktare linje än vad Rådet hittills förespråkat, bland annat vad gäller graden av automatik i sanktionsförfarandet mot de länder som i framtiden bryter mot paktens underskotts- och skuldkriterier.

– Från min utgångspunkt har det varit viktigt att föra in den typ av skrivningar som vi har i den svenska budgetlagstiftningen om att statens finanser ska vara i balans över konjunkturcykeln. Att det nu finns med i dagens beslut är något som jag välkomnar.

Samtidigt är det viktigt att understryka att lönesättning och liknande frågor ska förbli nationella angelägenheter, säger Gunnar Hökmark mot bakgrund av den diskussion som varit om den så kallade ”europlus”-pakten.

– En ytterligare fråga där jag drivit på hårt är att vi behöver lagstiftning kring medlemsstaternas medelfristiga tillväxt- och statsfinansiella konsolideringsmål. Att det nu finns med i beslutet är av stor betydelse för att vi ska ta oss ur dagens ekonomiska svårigheter, avslutar Hökmark.