Allmänt

Gunnar Hökmark presenterar rapport med förslag för att stärka europeisk tillväxt

-- 13-04-23 Cdp vote on bank crisis-3
Kategorier: Allmänt, Rapport, Startsida
Gunnar Hökmark är ansvarig för Europaparlamentets rapport om utvärderingen av den europeiska ekonomin. Rapporten är en del av European Semester-processen som handlar om att koordinera budgetpolitik och ekonomisk politik i EU. I det här skedet ger Europaparlamentet och Kommissionen rekommendationer till medlemsländerna om vilka reformer och åtgärder som behövs.
I rapporten som nu har presenterats och som inom kort ska diskuteras i Europaparlamentet tydliggör Gunnar Hökmark vilka prioriteringar som bör gälla framöver för att stärka den europeiska återhämtningen och tillväxten.
Europeisk ekonomi återhämtas långsamt och olika snabbt i olika medlemsländer. Återhämtningen är fortfarande svag och mätt i BNP per capita har europeisk ekonomi knappt vuxit sedan 2007. Därför krävs det nu ett högre reformtempo i medlemsländerna. EU kan leverera på områden där EU har möjlighet att fatta beslut. Det kan handla om att fördjupa den inre marknaden och färdigställa den digitala inre marknad, att utveckla energiunionen och att värna och möjliggöra mer handel.
EUs medlemsländer behöver nu leverera reformer som stärker återhämtningen och tillväxten. I Gunnar Hökmarks rapport lyfts ett par förslag fram. Det handlar bland annat om reformer på arbetsmarknadsområdet för att sänka trösklar så att fler kan få jobb och om skattesänkningar, inte minst på arbete, så att fler jobb kan skapas.
Gunnar Hökmark föreslår att medlemsländerna bör ha ett mål om en potentiell tillväxt på minst 3 % med de krav på strukturella reformer detta ställer. Ett sådant mål sätter fokus på de ansträngningar och reformer varje enskilt medlemsland måste genomföra för att höja sin långsiktiga tillväxt, istället för att hoppas på undantag från Stabilitets- och tillväxtpakten eller en fortsatt expansiv penningpolitik. Det är den samlade europeiska tillväxtkraften som måste höjas.
Rapporten diskuteras i ekonomiutskottet nästa vecka och förväntas röstas i oktober.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *