Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest draft report

Gunnar Hökmark är Europaparlamentets rapportör i Euronest parlamentariska församling för en kommande rapport om säkerhetsutmaningar i Östra Partnerskapsländerna och EU:s roll i att addressera dessa. Rapporten tar sin utgångspunkt i att bygga fria och suveräna samhällen som en förutsättning för säkerhet. Den uppmanar till reformer i partnerskapsländerna som villkoras till Läs mer…

Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken

I veckan antog ekonomiutskottet i Europaparlamentet Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken i EU. Han fick stort stöd sina förslag om behovet av strukturreformer och ansvarsfull budgetpolitik. I rapporten föreslås: Att budgetreglerna, stabilitets- och tillväxtpakten, måste implementeras och följas fullt ut Att det behövs strukturreformer i medlemsländerna, inte minst Läs mer…

Gunnar Hökmark presenterar rapport med förslag för att stärka europeisk tillväxt

Gunnar Hökmark är ansvarig för Europaparlamentets rapport om utvärderingen av den europeiska ekonomin. Rapporten är en del av European Semester-processen som handlar om att koordinera budgetpolitik och ekonomisk politik i EU. I det här skedet ger Europaparlamentet och Kommissionen rekommendationer till medlemsländerna om vilka reformer och åtgärder som behövs. I Läs mer…

Utan budgetstabilitet ingen tillväxt

I samband med Europaparlamentets arbete för att följa upp finanspolitiken i de olika medlemsstaterna lade Gunnar Hökmark idag flera olika förslag i vilka han understryker vikten av fortsatt budgetförstärkning i de medlemsländer som dras med mycket stora underskott och hög skuldbörda. Debatten om så kallade finanspolitiska multiplikatoreffekter har fått nytt Läs mer…