Regeringens måttstock underkänner politiken!

Regeringens måttstock underkänner regeringen politik!Den ökade sysselsättningsgraden är en bubbla. Trots en unikt stark högkonjunktur har andelen faktiskt sysselsatta i arbete inte ökat sedan 1997.Den ökade sysselsättningen är i själva verket resultatet av en snabbt växande sjukskrivning. Det innebär ett dubbelt misslyckande för regeringen. Om inte detta leder till att Läs mer…

Den nya ekonomins dynamiska utbudssida

Det är uppenbart att vi har en ny ekonomi i den bemärkelsen att globaliseringen skapar nya konkurrensförhållanden och en prispress inom strategiskt viktiga produktionsfaktorer som på ett avgörande sätt förmår hålla inflation nere även vid hög tillväxt samtidigt som den globala marknaden öppnar för ett nytt och växande utbud. Och Läs mer…

Sysselsättningsökningen är en bubbla

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2001-02-23 Käre läsare, Med mycket buller och bång har regeringen hävdat stora framgångarmed utvecklingen av den svenska arbetsmarknaden. Arbetslöshetenhar minskat och sysselsättningen har ökat, har det sagts. Nu ärdet inte så underligt att det går bättre i en högkonjunktur än ien lågkonjunktur. Inte minst de borgerliga skribenter Läs mer…

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi

Kära läsare, Rätt mycket om den mänskliga koden och genetiken, lite om den amerikanska ekonomin och diskussionen om den nya ekonomins närvaro eller ej, socialdemokratins omfamning av den politik som de tidigare kallade Pinochetteri och SNS Ekonomiråds rapport samt ytterligare något. == Den mänskliga koden både gick att läsa och Läs mer…