Publicerat av Gunnar Hökmark den

Veckorapport Europaparlamentet

Vecka: 4
 
2008-01-25
 
Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I utskottet för sociala frågor och sysselsättning behandlades ett betänkande om Europas demografiproblem, med förslag om förmögenhetsbeskattning som lösning på problemet. Rapporten röstades genom av socialister och liberaler. I transportutskottet röstade samma partigrupperingar emot förenklade regler för godstransporter, men förlorade. /GL
 
Mer om den moderata delegationens arbete på [ http://www.europa.moderat.se/ ]http://www.europa.moderat.se.
 
Rapporter
 
Sysselsättning – Europas demografiska framtid
 
Befolkningsstrukturen i Europa förändras. Den förväntade livslängden ökar samtidigt som färre barn föds. Det innebär att personer i arbetsför ålder minskar till följd av en åldrande befolkning vilket riskerar en ekonomisk tillbakagång och sjunkande BNP. Rapportör Castex (PSE, FR) föreslår åtgärder på både europeisk och nationell nivå för att klara de ekonomiska och sociala utmaningar vi står inför. Invandring kommer att fortsätta vara ett positivt och nödvändigt bidrag till befolkningstillväxten. För att kunna bibehålla samma sociala trygghet och standard, vilket sysselsättningsutskottet till varje pris försvarar, uppmanas medlemsstaterna att söka nya finansieringsvägar. Förmögenhetsbeskattning presenteras som ett alternativ. Människor i Europa arbetar i regel inte mer än 30 år under sitt liv. EP vill förlän ga tiden och föreslår att det fastställs en arbetslivscykel på ca 40 år vilken ska inkludera utbildning och yrkesliv. För att avhjälpa arbetskraftsbristen ska äldre personer uppmuntras att stanna kvar på arbetsmarknaden och förtidspensioneringar minska så snart som möjligt. Moderaterna och majoriteten av EPP-ED är emot rapporten som ständigt går in på MS kompetensområde. Demografiproblemen går inte att lösa utan att komma in på områden som berör pensioner, barnomsorg och skatter, det vill säga områden där EU inte har, och inte bör ha lagstiftningsmakt. Tyvärr förlorade vi flera punkter under omröstningen i utskottet och PSE röstade med stöd av ALDE igenom rapporten. /CH
 
Transport – Regler för tillträde till marknaden för buss- och godstransporter
 
KOM söker uppdatera de två förordningar som reglerar tillträdet till den gemensamma marknaden för buss- respektive godstransporter. EP:s ändringsförslag har i veckan behandlats och röstats i transportutskottet i två rapporter av Grosch (EPP-ED, BE). Grundtanken är att de tidigare förordningarna ska förenklas och förtydligas på att antal specifika punkter.
 
Den största och mest kontroversiella frågan vid den här uppdateringen rör reglerna för godstransportscabotage. Utskottet kom överens om att från 2009 tillåta tre cabotagetransporter inom sju dagar efter att första lasten har lämnats. EPP-ED fick även igenom ändringsförslag som höjer antalet tillåtna cabotagetransporter till sju stycken under sju dagar fr.o.m. 2011, och som helt avskaffar restriktionerna för cabotage inom godstrafiken till 2014. Delar av utskottets röd/gröna element röstade mot rapporten med anledning av dessa ändringsförslag.
 
Moderaterna anser att cabotagerestriktioner är oförenliga med den fria rörligheten på inre marknaden, samt förhindrar effektivisering av godstransportsektorn och därmed har en klart negativ miljöpåverkan. Därför stöder vi EPP-ED:s linje i frågan, och hade även gärna sett att restriktionerna hade fasats ut ännu tidigare. /PB 
 
Sysselsättning – Elektromagnetisk strålning
 
Sysselsättningsutskottet röstade med förenklat förfarande (utan ändringsförslag) igenom Anderssons (PSE, SE) betänkande om ändring av direktiv 2004/40/EG om elektromagnetisk strålning. Betänkandet syftar till att förlänga tidsfristen för att införliva direktivet från 2004 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikalisk agens (elektromagnetiska fält). De gränsvärden som fastställs i direktivet är orimligt låga vilket gör det svårt att med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MR) diagnostisera och behandla en rad olika sjukdomar. I väntan på nya vetenskapliga studier har man därför bestämt att skjuta på ikraftträdandet av direktivet till 2012. Förmodligen kommer de nya rekommendationerna att innehålla mindre strikta gränsvärden för lågfrekventa fält. Moderaterna och EPP-ED stödjer beslutet. / CH
 
Regionala – Handlingsprogram för fysisk planering och territoriell sammanhållning
 
EU har en territoriell agenda som fastställer mål för hållbar fysisk planering, och i den relaterade Leipzigstadgan fastslås mål för hållbara europeiska städer. Inför en halvtidsrapport underströk utskottet för regional utveckling i veckan i sin initiativrapport (Kallenbach, Gröna/ALE, DE) bl.a. att städerna bär ett särskilt ansvar för att uppfylla klimatskyddsmålen och uppmanar kommissionen att i större omfattning stödja projekt som främjar en hållbar utveckling. /CT
 
Regionala – Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning
 
Den första rapporten om sammanhållningen sedan utvidgningen har presenterats, och utskottet kommenterar den i sin initiativrapport (Guellec, ALDE, FR). Utskottet konstaterar att framsteg har gjorts v.g. konvergensen men att de nya medlemsländerna har större svårigheter än de gamla. T.ex. konstateras det att Bulgarien och Rumänien kommer att behöva mer än 15 år innan de når upp till en BNP per capita på 75% av EU:s genomsnitt. Utskottet anser att strukturpolitiken bör bibehållas också efter 2013 och att budgeten därför dessutom bör utökas. /CT
 
Inre marknaden – Moderniserad Tullkodex
 
I andraläsningen om en moderniserad tullkodex godkände utskottet rådets gemensamma ståndpunkt (Fourtou, ALDE, FR). Den tullkodex som antogs 1992 skall genom detta omarbetas och förenklas. EPP-ED stödde rapporten. /CT
 
Industri – Livskvalitet för äldre människor
 
Industriutskottets röstade och antog med stor majoritet i veckan Gills (PSE, UK) betänkande om livskvalitet för äldre människor. Rapporten behandlar Kommissionens förslag som handlar om gemenskapens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för IT-stöd o boende. Programmets övergripande mål är att förbättra livskvaliteten för äldre personer och stärka den industriella basen i Europa genom användning av informations- och kommunikationsteknik. Målet med programmet är bland annat att förbättra äldres livskvalitet samt att hjälpa dem att fortsätta att vara aktiva på arbetet och/eller i samhället. Rapportören begär i sitt betänkande klargörande vad gäller forskningsinsatser och finansiering. Medbeslutandeförfarandet, första läsningen. /HH
 
Kultur – Den europeiska kulturindustrin
 
Bonos (PSE, FR) intiativbetänkande handlar om den europeiska kulturindustrin. Rapportören framhåller att det krävs mer stöd till den kulturella och kreativa sektorn om den ska kunna bidra fullt ut till att målen i Lissabonstrategin förverkligas och föreslår med anledning av detta ett antal åtgärder. Bland annat uppmanas Rådet och Kommissionen att klargöra vad en europeisk vision om kultur, kreativitet och innovation innebär och att utforma en strukturerad politik för den europeiska kreativa industrins utveckling som bör utgöra en del av en verklig europeisk kulturstrategi. Därtill föreslås Rådet och Kommissionen att undersöka möjligheterna att inrätta en bank för den kreativa industrin. /HH
 
Transport – En hållbar europeisk transportpolicy
 
Rapportör Albertini (EPP-ED, IT) söker i detta mycket korta och koncisa betänkande sätta upp breda principer för hur man bör gå till väga inom olika transportområden för att kunna förena rörlighet med hållbar utveckling. Det är på det hela taget en mycket sansad och saklig rapport som betonar att radikala åtgärder inte går hem hos medborgarna. Albertini pekar även på vikten av att inte enbart fokusera på miljöavgifter utan även på t.ex. forskning och utveckling som policyinstrument för att främja hållbarhet
 
Inom områdena tåg, flyg, skepps- och lastbilstransport slår rapporten fast sunda principer som bl.a. ser vikten av att låta transporterna bära sina egna miljökostnader och en integrerad europeisk transportmarknad som nyckeln till hållbara transporter. Däremot stöter exempelvis förslaget till en ”Europaomfattande strategi för att motverka urban trängsel” lätt på problem med subsidiaritetsprincipen. Rapporten röstades nästan enhälligt igenom av transportutskottet. /PB
 
Budgetkontroll –  Insyn i finansiella frågor
 
På tisdagen röstade budgetkontrollutskottet igenom Pomés Ruiz, EPP-ED, ES, rapport om öppenhet i ekonomiska frågor (2007/2141). Rapporten vill betona vikten av att arbetet i EU:s institutioner sker på ett korrekt sätt och därför föreslår Pomés Ruiz ett antal åtgärder för att förbättra möjligheten att kontrollera detta. Bland annat att Kommissionen ska tillhanda information om vilka som får bidrag från unionens olika program, etiska yrkesregler för institutionsanställda, öppenhet i vilka lobbyister Kommissionen träffar och hur EU ska få tillbaka felaktigt utbetalda bidrag. Initiativrapport. /SB
 
Budgetkontroll –  Bedrägeribekämpningens årsrapporter 2005-2006
 
Budgetkontrollutskottet röstade även Musotto, EPP-ED, IT ,rapport om skydd av ekonomiska intressen (2006/2268). Denna rapport tar upp implementeringen av strukturfonderna vilka är ca 1/3 av EU:s budget och belyser de stora problem som finns med redovisning av pengarna över 12 procents felaktigheter upptäcktes vid föreående revision. Tyvärr ser man heller ingen förbättring på denna front. MS är ineffektiva och Kommissionens kontroll av MS har varit bristfällig. Därför begär rapportören att Kommissionen i nästa års rapport integrerar information om hur MS har förbättrat sin kamp mot felaktigheterna. Initiativrapport. /SB
 
Nästa vecka
 
Nästa vecka är det utskotts- och gruppmöten, samt minisession, i Bryssel.
 
Liten ordlista
 
EP/Parlamentet = Europaparlamentet
MEP = Ledamot av Europaparlamentet
Rapport/betänkande = Förslagen bereds i parlamentet av ansvariga ledamöter i utskotten i form av rapporter / betänkanden och föreläggs därefter parlamentet i plenum.
Rapportör = Den ansvariga ledamoten för ett visst ärendes beredning i utskottet.
Ändringsförslag/amendment = Förslag från enskilda ledamöter eller politiska grupper på alternativa skrivningar i betänkanden.
Resolution = Uttalande från parlamentet. Resolutioner är inte bindande.
Delegationen = Våra fyra moderata ledamöter.
Rådet = Ministerrådet
KOM = EU-kommissionen
MS = Medlemsstater
 
Utskott
 
Budget = Budgetutskottet (BUDG)
Budgetkontroll = Budgetkontrollutskottet (CONT)
Ekonomiska = Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)
Fiske = Fiskeriutskottet (PECH)
Framställningar = Utskottet för framställningar (PETI)
Handel = Utskottet för internationell handel (INTA)
Industri = Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Inre marknaden = Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
Jordbruk = Jordbruksutskottet (AGRI)
Jämställdhet = Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
Konstitutionella = Utskottet för konstitutionella frågor (AFCO)
Kultur = Utskottet för kultur och utbildning (CULT)
Medborgerliga = Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
Miljö = Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
Regionala = Utskottet för regional utveckling (REGI)
Rättsliga = Utskottet för rättsliga frågor (JURI)
Sysselsättning = Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Transport = Utskottet för transport och turism (TRAN)
Utrikes = Utskottet för utrikesfrågor (AFET)
Utveckling = Utskottet för utveckling (DEVE)
 
Nationalitetsbeteckningar
 
AT/Österrike, BE/Belgien, BG/Bulgarien, CY/Cypern, CZ/Tjeckien, DE/Tyskland, DK/Danmark, EE/Estland, ES/Spanien, FI/Finland, FR/Frankrike, GR/Grekland, HU/Ungern, IE/Irland, IT/Italien, LT/Litauen, LU/Luxemburg, LV/Lettland, MT/Malta, NL/Nederländerna, PL/Polen, PT/Portugal, RU/Rumänien, SE/Sverige, SI/Slovenien, SK/Slovakien, UK/Storbritannien
 
Partigrupper i Europaparlamentet
 
EPP-ED           Gruppen för europeiska folkpartiet och Europademokraterna (moderaterna och kristdemokraterna)
PSE                              Europeiska socialistpartiets grupp (socialdemokraterna)
ALDE                          Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (folkpartiet och centern)
Gröna/ALE       Gruppen de gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartiet)
GUE/NGL        Gruppen europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (vänsterpartiet
UEN                            Gruppen en union för nationernas Europa (höger-euroskeptiker)
IND/DEM        Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (junilistan)
IST                               Gruppen identitet, tradition och självständighet (extrema nationalister)
NI                                Grupplösa
 
Om du har frågor om rapportens innehåll, kontakta respektive avsnitts författare.
 
JA      Julia Altenhofer, +32 2 284 78 22, [ mailto:julia.altenhofer@moderat.se ]julia.altenhofer@moderat.se
SB      Sara Bengtsson, +32 2 284 75 36, [ mailto:sara.bengtsson@moderat.se ]sara.bengtsson@moderat.se
PB      Petter Bryman, +32 2 283 77 75, [ mailto:petter.bryman@moderat.se ]petter.bryman@moderat.se
CDR   Clara Du Rietz, +32 2 283 15 64, [ mailto:clara.du.rietz@moderat.se ]clara.du.rietz@moderat.se
LE      Leila El Fahimi, +32 2 284 78 23, [ mailto:charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu ]charlotte.cederschiold-assistant@europarl.europa.eu< /SPAN>
PH      Per Heister, +32 2 284 26 97, [ mailto:per.heister@moderat.se ]per.heister@moderat.se
CH     Catharina Hermansson, +32 2 284 77 75, [ mailto:catharina.hermansson@moderat.se ]catharina.hermansson@moderat.se
HH     Helena Hånell, +32 2 283 78 22, [ mailto:helena.hanell@moderat.se ]helena.hanell@moderat.se
JK      Jonas Kraft, +32 2 284 33 85, [ mailto:jonas.kraft@europarl.europa.eu ]jonas.kraft@europarl.europa.eu 
GL      Gunnar Larsson, +32 2 284 23 39, [ mailto:gunnar.larsson@moderat.se ]gunnar.larsson@moderat.se
CT      Christine Timmersjö, +32 2 283 78 23, [ mailto:christine.timmersjo@moderat.se ]christine.timmersjo@moderat.se
GZ      Gabriel Zsiga, +32 2 283 75 36, [ mailto:gabriel.zsiga@moderat.se ]gabriel.zsiga@moderat.se
 
Information om aktiviteterna i Europaparlamentet finns på [ http://www.europarl.europa.eu/ ]http://www.europarl.europa.eu


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.